HASTALIKLARA BAKIIMIZ VE TEDAVLERMZ

 

 

 

MSYONUMUZ, HASTALIKLARA BAKIIMIZ VE TEDAV YAKLAIMLARIMIZ

Hastanemiz 1993 ylndan önce tp merkezi olarak hizmet vermeye balayp daha sonra hastaneye dönüerek 24 yldr salk hizmeti veren, özellikle de son 10 yldr Ortopedi ve Travmatoloji, Tamamlayc tp ve Rejenerasyon ( hücresel ) tedavileri alanlarnda arlkl olarak çalan bir salk kuruluu haline gelmitir. Bu bahsedilen tp dallarnda bölgesel ve ulusal boyutta önder bir salk kuruluu olma konumundadr. Kurumumuz ‘’ Olann daha ötesini yapma ve bunu hastalara sunma ‘’ilkesiyle kendi alannda hep güncel tedavileri ön planda tutma gayreti içerisinde olmu ve olmaya devam edecektir. Tamamlayc tp dallarnn bir çou ( Ozon, Proloterapi, Nöralterapi, Mezoterapi, magnetik alan tedavileri, hücresel tedaviler - Ortobiyoloji gibi) kurumumuz bünyesinde uygulanan tedaviler arasndadr. Kurumumuz da tp eitiminin temel kural olan‘’ önce hastaya zarar vermeme kural‘’ kendimize temel felsefe edinerek bu dorultuda hastalarmza yaklam ilke edinilmitir. Bu kapsamda ülkemiz için çok yeni, geleceimizin çok popüler tedavileri olma konumunda ilerleyen olan rejenerasyon ( hücresel – kök hücre ) tedavileri uzun bir süredir kurumumuzda hastalarmzn istei dorultusunda uygun hastalara baarl bir ekilde uygulanmaktadr.

Biz hekimler tedavilerimizde aldmz eitimler dorultusunda hastalarmz genelde iki yolla tedavi etmeye çalrz. Ya elimize kalem alr reçete yazar ya da elimize bçak alr ameliyat ile hastalklar düzeltmeye çalrz. nsan gibi mükemmel dizayn edilmi, emsali olmayan bir varln kendi kendini iyiletirme mekanizmalarn hep göz ard ederiz. Ayrca bedene yaplan her türlü müdahalenin, alnan kimyasallarn, hasta bedenine kalc olarak yerletirdiimiz platin denilen metallerin ne kadar kalc hasarlar brakacan hiç aklmza bile getirmeyiz. Çünkü baka bir tedavi ekli yok zanneder aratrma içine girmez duyduumuzda da reddederiz.. Ama gün gelip, ‘’ ilaç ve ameliyat etmek dnda baka tedaviler yok mu ? yu ‘’ düünmeye balaynca aratrmac hekim, asl tedavilerin içinde bulur kendisini. Bizler de farkl düünmeyip 25 yl böyle düündük. Önce okul bitince i tamam zannedip, 6 yllk tp fakültesi eitimini bitirdiimizde gerçei görür tp fakültesini bitirmenin daha iin alfabesi olduunu anlarz. Bunu böyle düünen hekim hep farkl eyler peinde koar farkl olan arar buda hekime tedavilerinde baary hastalarna da ifay getirir. Neyse ki Artk standart tedavilerde bile ameliyatn kapals, malzemenin küçüü tercih edilir olmutur.

 

Takii bildiimizi sandmz insan fizyolojisini yeniden örenmeye, yeniden örenci olmaya, o insan denilen muhteem sanat eserini yeniden kefetmeye, o tad yeniden alncaya kadar da böyle devam eder tedavilerimiz. Bedenimizin iyileme gücü malesef temel tp eitimimiz de hep göz ard edilir. Bizler youn bilgi bombardmannn içinde bedenin bütün olduunu unutur,  bu mükemmel bedenin kendini düzenlemek için saniyede meydana gelen reaksiyonlar hiçe sayarz. Halbuki bu regülasyon sisteminin problemsiz ilemesini engelleyen blokajlar ortadan kaldrlabilse beden kendisini yeniden düzenleyebilecek sistemlere her zaman sahiptir. te tamamlayc - düzenleyici ( regüle ) edici, yenileyici ( rejenere edici) ve hücresel tedaviler bunlar kapsar. Kabul görmü bilimsel tedavilerle bedenimizin bu özelliklerinin önünde olumu olan blokajlarn ortadan kaldrlmasna yardmc olup, kiiye herhangi bir zarar oluturmadan tedavi imkanlar sunar. Ama u da iyi bilinmelidir ki hastann kendi katlm olmadan hiçbir tedavinin baarl olma ans yoktur. Her ey hekim deildir. Hekim yol gösterendir. ifa kiide, kiinin kendi bedenindedir.

 

Tamamlayc tp ile regülasyon tbbnda hastalk ve salk bir bütünlük içinde deerlendirilir ve soruna da bu temelde yaklalr. Hastann belli semptomlarn gidermek için dier bir deyile hasar görmü organ veya dokularnn sadece bir ksmn onarmak için yaplan tedavilerin baarl olma ans yoktur. nsan salkl klmak için, ancak tutarl bir bütünlük içinde yaklam gerekir, çünkü beden, zihin ve ruh birbirleriyle üçlü olarak düzenli etkileim içindedir. Ancak bu bütünlüü gözlemleyip ve tedaviye bu bütünlük içinde yaklalrsa kii fayda görür.

 

nsan bir makine olmad gibi, parçalar deitirmek veya düzeltme ilemi hiçbir zaman gerçek salk anlamna gelmez. Hiçbir zaman insann organlarn toplam veya tamam onun bütünü etmez. Çünkü bütüncül ve regülasyon yaklam, organlarn tek tek sorunsuz olmasnn yan sra bir biriyle olan ilikisini, bedenin enerjisel ve psikolojik olarak düzenli çalmasn kapsar. Bu yüzden tamamlayc tp yaklamnda ana ekseni oluturan ba dokusu ( bütün hücrelerimizin içinde yüzdüü okyanus-zemin maddesi ) ve vejetatif sinir sisteminin gerçek ilevselliini bütünlük içinde deerlendirip bu balamda tannn konulmas ve tedavi edilmesi düünülmelidir.

 

Tedavilerin amac "temel sistem" ya da "matriks" dediimiz insann kendi kendini düzenleyen; temellerini, yaplan uyar ve düzenleme ile bedenin kendi içinde olan gerçek yaam gücü diyebileceimiz software yani program yeteneinden alan tekrardan geri yüklemektir.

 Temel madde dediimiz yapy akvaryumun suyuna benzetebiliriz. Bu su ne kadar temiz ve bakml olursa o akvaryumdaki balklar yani hücrelerimiz o kadar salkl olur. Biz sadece bala özen gösterip onun yaad ortam düzenlemezsek o balklarn sal uzun süreli iyi gitmeyecektir. Nasl akvaryumun suyunun temizliini yapp , o akvaryumu balklara uygun hale getirme zorunluluumuz varsa, kendi akvaryum suyumuzu yani temel maddemizi de salk için  temiz tutma ihtiyacmz vardr. Baarl bir tedavide ana eksen TEMEL MADDE ve onu regülasyonu olmaldr. Bu regülasyonu da salayan vejatatif sinir sisteminden bakas deildir. Vejatatif sinir sistemine gerekli düzenleyici uyarlar verebildiimiz tedavi ekli ise nöralterapi dir.

 

Bedenimiz fiziksel seviyede, sürekli düzenleyici ilemler ile çalr,  bir dakika içinde milyonlarca düzenleyici ilem. Çok ciddi hastalk olarak tanmlam olduumuz kanser – bedenin fiziksel olan bu ilevselliinin bozulmasndan baka bir ey deildir. Bedende artan bozulmalar ve oluan bozucu alanlar ( blokaj ) patojen uyar ile ilk bata akut ve bunlarn ilerlemesi sonunda kronik hale gelerek hastaln tamamen yerlemesine yol açar. Yllar önce hastalklarn % 85 akut, % 15 i kronik iken günümüzde polikliniklere müracaat eden hastalklarn % 85 i kronik hastalklar olarak kaytlara geçmitir.

 

Hastalklarn temelinde "ba dokusunda yerlemi olan ve beden tarafndan atlamayan toksinler, ykm ürünlerinin birikmesi ‘’ öncelikli yer tutar. Regülasyon tbbna göre, eer siz ( kiinin rahatszl her ne olursa olsun ) bedenden bu toksinleri uzaklatramyor ve bedenin gerçek manada olmas gereken regülasyonunu salamyorsanz, bir adm sonrasnda organlarda ve dokularda fonksiyonel düzensizlikler ve daha sonra da kronik hastalklar yerleecek ve organlarda yapsal hasarlar oluacaktr.  En basit örnekle çamzn hastal olan  kireçlenme, bedende biriken zehirleri nötralize etmek için kalsiyumun kemikten asitleme olan bölgeye gitmesi sonucu oluan bir problemdir. Kalsiyum olmas gereken yerden olmamas gereken yere doru göç ederken, uygunsuz yerde kireçlenme ayrca kemiklerde de erime ( osteoporoz ) oluur. Osteoporoz bir asitlenme ( toksin ) problemidir.

 

Bedenimizdeki gerçek regülasyonun biyolojik temelini vejetatif dier bir adyla otonom sinir sistemi oluturmaktadr. Stres – çou eye problem gözüyle bakma durumunda ise vejetatif sinir sisteminin  önemli bir taraf olan sempatik sinirler, gereinden daha fazla aktif hale gelerek beyin sinirlerinden olan vagusu çalmaz hale getirerek kiinin gelen her uyarya kar savunmasz hale gelmesine neden olacaktr.

 

Onun için kiinin rahatszl her ne olursa olsun gerçek manada bir kalc ifa salamanz için  hedef, vejetatif sinir sistemini düzenlemek olmaldr. Vejetatif sinir sistemini yeniden düzenleyecek ve ilevselliini tekrardan kazandracak en etkin terapötik metot yine nöralterapi dir.

 

Nöralterapi ile vejetatif sinir sisteminin dengesini restore etmek mümkün olabilmektedir. Salkl bir bedende ve hala çalabilir bir temel sistemde bedenin kendi içinde olmas gereken düzenleme programn geri yüklemek için nöralterapi ile  birkaç küçük uyar gerekmektedir. Bu durumu bilgisayarmza benzetebiliriz. Bilgisayarda bir program çaltramyor isek çou kez o program yeniden yüklemek, sorunu kaynandan çözebilmektedir. Bizim bedenimizdeki ilevsellik te bundan farkl deildir. Bedenin bozulan regülasyonu hangi segment, organ veya dokudaysa o organnn kanlanmasn arttrmak; o bölgede birikmi olan ykm ürünlerini uzaklatrmak; o bölgenin veya organn kendini toparlamas anlamna gelmektedir.

 

Nöralterapi uygulanarak beden kendini yeniden iyiletirebilir, böylece regülasyon düzensizliine neden olan engel veya tkanklklar ortadan kaldrarak bedenin "kendi kendini iyiletirmesi" tevik edilir.

 

Bu bütüncül yaklam, ayn zamanda bir salk güçlendirilmesi, bir hücresel tedavidir.  Artk hastalkla mücadele yaklamndan daha çok bedenin salkl klnmas hedeflenmelidir. Çünkü bu ekilde bir yaklam en ekonomik ve en dorulcul yaklamdr. Burada asl amaç, hastalkla mücadeleden daha çok insann sürekli salkl kalmas ve hastalanmamas için bedeni desteklemektir.

 

Kliniimizde tedavilerde; ana ilkemiz sizin salkl kalmanz ve regüle olmu bir beden ile yaamnz devam ettirmektir. Çünkü hastalklar bugünden yarna bir anda çkmaz, çou kez altta yatan pek çok küçük olumsuz uyar ve balangçta sizi zorlamayan veya farknda olmadnz toksin yüklerinden  kaynaklanmaktadr.

 

Kliniimizde tüm rahatszlklarn tedavisine temel yaklammz u sözlerce ksaca ifade edebiliriz; Öncelikle bedeninizde birikmi olan toksin yükünü tespit edip onlar bedeninizden uzaklatrmak, salkl ve dengeli bir beslenme alkanl kazandrrken bozulmu olan barsak florasnn yeniden düzenlenmesi varsa eksiklerin yerine konulmasn salamak, gerek halinde gda takviyeleri ve medikal destek, ayn zamanda bedenin regülasyonun salamak için nöro-vejetatif ortamda tedavi balatmak ve sonrasnda hasar görmü veya bozulmu olan doku ve organlarn yine bedenimizin kendi hücrelerini      ( hücresel tedaviler ) kullanlarak tedavi etmek, bunlara ramen istenilen sonuç elde edilememise cerrahi seçenekleri kullanmaktr.

 

Regülasyonu salanmasnda ve tedavide uyguladmz yöntemleri Nöralterapi, proloterapi, Ozon terapi, PRP, Stem cell-kök hücre, Magnetik alan olarak sralayabiliriz.

Bunun için de kliniimize ilk geldiinizde kapsaml bir anamnez ve fizik muayeneden sonra, belli ölçümler yaparak bedeninizin gerçek ilevsellii ve regülasyonu hakknda fikir sahibi olmaya çalyoruz. Tan araçlar ile tanmlam olduunuz rahatszlklar çerçevesinde  pek çok deerlendirme yaplp;  Vega Test ile bedeninizde birikmi olan toksin yükünü, bizim topragmz olan barsak floranzn durumunu, hangi besinlere kar duyarllnzn olup olmadn ( salkl olmann yolu beslenmeden geçtii bilinciyle ), vitamin, mineral ve hormonal yapnz deerlendiriyoruz.

 

Tedavide baarl olmann yolu tannn doru olmasdr. Unutmamak gerekir ki hastann kendi katlm olmadan yaplan tedavilerin baar ans düüktür.

 

 

 

 

 

KLNMZDE UYGULADIIMIZ TEDAV EKLLER VE BALICA METOTLAR

 

Kliniimizde Ortopedi ve Travmatoloji brannn gerektirdii güncel tedaviler dnda tamamlayc tbbn bilimsel kabul edilen tüm uygulamalar, gerçek manada bütüncül tp, koruyucu hekimlik uygulamalar ana yaklammz oluturuyor. Tedavilerimizin ana eksenini salkl olmanz ve salnzn korunmasdr. Tüm hastalarmza rahatszlk her ne olursa olsun, yaklammz bütün bedeni göz önünde bulundurularak yaplmaktadr.

 

Ksaca diyebiliriz ki; bizim yaklammz bir organn hastaln ön planda tutmaktan daha çok bütünü düzenlemeye yöneliktir. Kroniklemi ve dejeneratiflemi ( kireçlenmi ) olan organ ve yerlere yönelik yaplacak tedaviler hastann ikâyetlerinde bir azalmaya neden olsa da, sorunu kökünden çözmemektedir. Onun için yaplan tedavilerin sonuçlarnn ancak uzun süreler gözlemlenmesi tedavilerin etkinliklerini gösterir. Bu açdan nörovejetatif sinir sisteminin regülâsyonu ve ba dokusunun temizlenmesi doru bir ekilde yaplmadan kronik rahatszlklarda insanlar yeniden salklarna kavuturmak pek mümkün olmamaktadr. 

 

Hiçbir hasta dieriyle ayn olmad gibi rahatszlklar da benzer olsa da ortaya çk ekli ile ilgili olarak farkllklar gösterir. Bunun için de biz kliniimizde bir semptom ve hastalkla uramaktan çok insann tam ve kalc sal için bütüncül bir yaklam sergileyerek insann bir bütün olduunu düünüyoruz.

 

Kliniimizde kiiye özgün uyguladmz balca tan-tedavi yöntemleri:

        

         Hücresel- Biyolojik ( Kök hücre ) tedavileri

 

·         Nöralterapi

 

·         Fitoterapi (  bitkiler ile tedavi )

 

·         elasyon tedavisi- Bedeni toksinlerden arndrma tedavisi

 

·         Detoksifikasyon tedavileri

 

         Proloterapi

 

         Perinöral enjeksiyon tedavileri

 

          PRP ( Trombosit Rich Plazma )

 

          CGF ( Konsatre büyüme fakrörü )

 

Stem cell ( kök hücre ) 

 

·         Manyetik Alan Tedavisi

 

·         Kendi kanyla tedavi

 

·         Vegatest ile tan

 

·         Ozon terapi (ozon-oksijen ile tedavi)

 

·         Baklk sistemini güçlendirmek için terapiler

 

·         Savunma gücünü artrmak için tedaviler

 

·         Miyofasiyal rahatszlklarla mücadele

              

·         Salkl ve dengeli beslenme destei

 

·         Barsak florasnn deerlendirilmesi ve tedavisi

 

                                                       SALIKLA KALIN

                                              

                                                      Op. Dr. lhan Demirylmaz