Rotator Manet Yrtklar

Omuz döndürücü tendon maneti yrtklar

Omuz anatomik olarak çok geni hareket açkl, zayf eklem temas, bu zayf temas desteklemek ve hareket açkln salamak için yer alan kkrdak ve tendon destekleriyle vucudun en karmak eklemidir. Bu eklem ileri yüklenmelere maruz kalr.

40 ya üzerinde omuz ars nedenlerinin en önemli nedenlerinden biri rotator cuff yrtklardr. Rotator cuff, humerus (üst kol kemii)kemiinin üst ucundaki omuz eklemini yapan ba ksmn çepeçevre saran adele-tendon bir yapdr. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-da dönü hareketlerini yaptrr.
 
Rotator manet yrt gençlerde ve sporcularda ani bir harekette oluan yaralanma ile oluabilecei gibi, zaman içinde tekrarlayc kolun ba seviyesinin üzerindeki hareketlerde zamanla geliebilir.

    Belirti ve bulgular
    Baüstü hareketlerde daha fazla olmak üzere tekrarlayc, devaml omuz ars
    Gece ars. Bu ar aryan taraf üzerine yatmay engeller.
    Adele güçsüzlüü. Özellikle kolu kaldrmaya çalrken hissedilir.
    Omuz hareketleri srasnda tkrtlar , klik sesleri gelmesi.
    Omuz hareketlerinde kstllk.
    Genellikle hastann arlkl kulland kolunda olur.
    Hastalar rahatszln balamasna neden olduunu düündükleri bir olay tanmlarlar.

     Risk faktörleri

Tekrarlayc baüzeri hareketler. Frlatma sporlar, tavan boyama gibi, Ar güç, düme gibi,  Yalanmaya bal dejenerasyon. Rotator maetin bulunduu aralkta daralma. Rotator manetin akromion denilen  çkntnn altndaki yüzey tarafndan zedelenmesi    

Yrtn tesbiti Yukardaki bulgulardan herhangi biri mevcutsa zaman geçirmeden doktora bavurun. ikayetleriniz, hastaln gelime öyküsü ve dikkatli bir muayene ile önemli ölçüde fikir sahibi olunabilir. Röntgen incelemesi kemik kaynakl bulgularn tesbitinde yararldr. Ancak rotator manetin direkt izlenebildii MR ve ultrasonografi gibi tetkikler genellikle kesin tan ve tedavinin planlanmas için gereklidir.

Rotator manet yrtklar parsiyel (tam olmayan) veya tam yrtk biçiminde olabilir. Tendonun bütün kalnlnca olmayan parsiyel yrtklar cerrahi olmayan tedaviye iyi yant verirler. Cerrahi olamayan tedaviye yant vermeyen parsiyel yrtklar ve tam yrtklarda cerrahi tedavi gerekir. 

Tedavi seçenekleri Doktorunuz yrtk tam deilse (parsiyel yrtk) aadaki cerrahi olmayan tedavi seçeneklerini önerebilir;

    Dinlenme yrtk tam deil ve ar kullanma nedeniyle gelimise yardmc olabilir.
    laç ( ar ve ödem giderici ilaçlar) arnn kontrolünde yardmcdr.
    Kuvvetlendirme ve germe ekzersizleri fizyoterapinin ana parçalarndan biridir ve yaplmas önerilir.
    Ozon Terapi ve Eswt tedavisi
    Ultrason lokal ilaç uygulamas ve derin s verme özellikleri nedeniyle iyileme sürecine yararldr.

Yukardaki yöntemlere cevap alnamayan parsiyel yrtklar veya tam yrtklar için çeitli cerrahi tedavi seçenekleri vardr. Aada tanmlanan yöntemler modern omuz cerrahisi teknikleridir. Burada hangi tekniin seçileceine rotator manetteki yaralanmann büyüklüü, yeri, nedenine bal olarak karar verilir. Artroskobik müdahale srasnda omuzdaki tesbit edilen dier patolojilerinde düzeltilmesi ans vardr.

    Artroskopi yaklak 1 cm lik kesilerden omuz eklemi ve çevre dokulara ait görüntülerin bir kamera araclyla monitöre aktarlmas ve yine mini aletlerle görüntü kullanlarak hastaln ameliyatnn yaplmas prensibine dayanr. Omuzda kemik çkntlarnn kaldrlmas adele ve tendondaki küçük yrtklarn tedavisinde tek bana yeterli olabilir. Mini-açk tamir artroskobi ile birlikte kullanlarak bir kaç santimetrelik küçük kesilerden tam yrtklarn tedavisine olanak verir.  Açk tamir yaralanmann çok ciddi olduu vakalarda uygulanr. Burada doku transferi, tendon grefti uygulamalar yaplabilir.

Rehabilitasyon

Tüm omuz hastalklarnda olduu gibi rotator manet yaralanmalar ardndan normal fonksiyonlara dönü zaman alr. Cerrahi tedaviler sonras bu zaman 6 ay veya daha uzun olabilir. Temel prensip eklem hareketlerini arttrc ve adele gücünü gelitirici hareketlerin yaplmasdr. Doktorunuzun verecei program uygulamak nihai sonuçta operasyon kalitesikadar belirleyicidir. yi ellerde yaplan cerrahi ve iyi bir Eswt ve Nöral Terapi program sonras % 90 civarnda tatmin edici sonuçlar alnabilmektedir.