Skafoid Krklar


Çounlukla bir kemiimiz krld zaman tüm belirtileri ile bunu anlarz.Bölgede belirgin ilik,ar,deformite oluur.Ancak bazen kemikleriniz hiçbir ikayet oluturmadan da krlabilir.Bu özellikle el bilei kemiklerinden skafoid kemik için çok tipik olan bir problemdir.Birçok kii skafoid kemii krld zaman elbilein de çok az ilik dnda bir bulgu olmad için bunu basit bir el bilei yaralanmas zannedebilir.

Skafoid kemik el bileimizin baparmak tarafnda ve baparmak ile önkol kemiklerinin sonland bölgenin arasnda yeralr.Böbrek eklindedir.Kemiin kan damarlar kemiin tepesinden balayarak aa doru yaylr.Ancak en sk yaralanmalar sonras krk, kemiin orta veya alt bölgelerinde oluur.Burada kan damarlarnn aada kalan bir bölgeyi beslemekte çektii güçlüe bal olarak kaynamann uzun sürmesi,kaynamama gibi sorunlarla karlamasna neden olur.

Kimler risk altnda?
Skafoid krklar el bilei karpal kemik yaralanmalarnn %60'n oluturur.20-40 ya erkekler de ensk olarak ,çocuklarda ve çok yallarda daha az sklkla görülür.El bileinin üzerine düme sonrasn da sk görülür.Yere çarpma esnasnda el bileinin açs krn hangi bölgede oluacan belirler.Eer el bilei çarpma esnasnda 90 derece ve üzerinde bükülecek olursa skafoid kemik,90 derecenin altnda bükülecek olursa önkol kemikleri el bilei seviyesinden krlr.Bu olay en sk spor yaralanmalar veya motor kazalar sonrasnda görülür.

Belirti ve bulgular
• El bileinin baparmak tarafnda ar ve gerginlik.
• Hareket ile ar ar oluumu
• El bilei etrafnda ilik
• Ar zaman içersinde azalp tekrar ve daha derinden gelen ataklar ile seyredebilir.
• Baparma hareketlendiren iki tendonun arasnda mevcut olan üçgen tarzndaki anatomik enfiye kutusu=anatomic snuffbox’ olarak adlandrlan bölgede ar olmas çok karekteristik bir bulgudur.

Tan : Eer el bileinizin üzerine dümüseniz ve arnz size çok ciddi olmayan bir el bilei problemi gibi geliyorsa HEMEN ORTOPED UZMANINIZA BAVURUN! Doktorunuz sizden olayn detaylarn isteyecek,düme tarznz sorgulayacak,muayene ile hassas bölgeleri tespit edecek ve kemik dokuyu incelemek üzere röntgenlerinizi çektirecektir.Eer kemik uçlar birbirinden tamam ile ayrmam ise çekilen röntgenlerde kr görmek çok zor olabilir.Hatta doktorunuz röntgenler de krk görmese bile ilk hafta için size bir alç uygulamas yapabilir.

Kesin tan travmadan 3 gün sonra çekilecek olan kemik sintigrafisi ile konabilir.Ya da 1.hafta ile 10. Günler arasnda yeni röntgenler çekilerek tan konabilir.leri tetkik yöntemleri olan Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRI)veya Bilgisayarl Tomografiden( BT) faydalanlabilir.

Tedavi
Tedavinin ekline krn yerine, ayrmann miktarna, beraberinde baka yaralanma olup olmamasna göre karar verilir.Çounlukla skafoid krklarnn tedavisi dirsek alt veya üstü baparma da içine alan alçlar ile yaplr.Krn kaynama süresi kemiin tepe bölümü için 6 hafta iken alt uç için 6 aya kadar uzayabilir.Alçnn haftalk kontroller ile geveyip gevemedii kontrol edilmeli gerekirse yenilenmelidir. Alç çktktan sonra el bilei eklem hareketini düzenleyici fizik tedavi ve rehabilitasyona balanmaldr.

Hemen görülerek alç tedavisinin baland skafoid krklar bile bazen uygun ekilde iyilemiyebilir.Nonunon(kaynamama) ile karlald zaman cerrahi tedavi ile kemik grefti ve internal fiksasyon uygulanmaldr.Bu yöntemle % 75 baar salanabilir.

Krn ayrm olduu durumlarda cerrahi tedavi tercih edilir.Ameliyat esnasnda kemik uçlar biraraya getirilerek vida yada teller ile tutturulur.Zaman zaman kemik grefti kullanlabilir.

Skafoid kemikleri çok uzun zamanda iyileir.Tan da gecikme kaynama ansn azaltr ve ileride problemler yaanmasna neden olur.En önemli komplikasyonu artritis olup ar gidermek için eklem dondurucu operasyonlar uygulanmak zorunda kalnabilir.