ocuklarda Dz Tabanlk

ÇOCUKLARDA ESNEK DÜZ TABANLIK

Çocuunuzun aya basarken düz, otururken veya parmak uçlarndayken normal ayak içi girintisi görülüyorsa buna esnek düz tabanlk denir. Bu durum aileler için büyük bir endie kaynadr. Oysa çocuklarn büyük ksm sorunsuz olarak büyürler.

Bu durumda genellikle;


•    Arszdr,
•    Yürüme veya spor srasnd ara vermeyi gerektirmez,
•    Zaman içinde cerrahi ve dier herhangi bir tedaviyi gerektirmeden düzelir.

Esnek düz tabanlkta normal kas fonksiyonuna sahiptir, eklem hareketleri normaldir.

Kemiklerin ve balarn biçim ve gerginlikleri ayan uzunluu boyunca iç ksmda topuk ile parmaklar arasndaki girintiyi oluturur. Bu girinti bebeklikte yoktur. Büyüdükçe bu ark geliir. Normal bebek ayaklarndaki fazla ya dokusu ve arkn zamanla gelimesine bal olarak 3 yana kadar bebeklerin çok büyük ksmnda ailelerde düz tabanlk endiesi bulunur. Esnek düz tabana sahip çocuklarda taban arknn geliimi 5-7 yalarna kadar devam eder. Düz tabanln bulu çalarna kadar devam etmesi durumunda ayak tabannda ar olabilir. Bu durumda doktora bavurulmas gerekir.

Yukarda anlatld gibi bu tip düz tabanln tedavisi bulu çana kadar yoktur. Bu durumdaki aileler gereksiz yere çok sayda daktor bavurular, ortopedik botlar-tabanlklarla zaman ve para kaybederler.

Bulu çanda arl ayaklarda doktor arnn nedenini aratrr. Bu genellikle gergin ail tendonuna veya sert düz tabanla bal olabilir. Ayn zamanda çocuklarn giyilmi ayakkablar ile doktora götürülmesi önemlidir, çünkü doktorlar için ayakkablarnn uygunluunu ve anmann nerede olduunun görülmesi tanda çok önemlidir. Doktor ayn zamanda ailede düz tabanl olup olmadnda soracaktr. Çünkü ayaklardaki kemik dizilim ve biçimini etkileyen temel özellik genetik yapdr. Ayn zamanda doktorunuz çocuunuzda sinir veya adele hastal olup olmadnda tetkik edecektir.

Tedavi
Eer çocuunuzda aktiviteye bal ar veya yorgunluk oluyorsa doktorunuz öncelikle ail tendonunu germe ekzersizi verecektir. Hala rahatszlk devam ediyorsa bir tabanlk verecektir. Tabanlk ar ve yorgunluu azaltrken ayakkab ömrünü uzatr. Bazen ail gerginliini azaltmak için fizik tedavi ve alçlama da gerekebilir. Bunlara ramen devam eden arda cerrahi tedavi önerilebilir. Ancak çok az sayda esnek düz tabanln zaman içinde cerrahi tedaviye gereksinim gösterdiini unutmamak gerekir.