Detoksifikasyon Nedir? Neden Gereklidir?

Detoksifikasyon organizmann kendisine zararl olan toksik maddelerden arnmas anlamna gelir. Vücudumuz terleme, idrar yapma, dklama, solunum ve safra oluumu ile bedende normal metabolizma  süreçleri sonucu oluan toksinlerden arnmaktadr. Normal metabolik faaliyetleri sonucu  oluan toksik ürünlerden baka vücudumuzun karlat ruhsal ve fiziksel stresler, çeitli enfeksiyonlarla mücadele sonras oluan zararl metabolitler de böbrekler, karacier, akcier ve deri gibi birçok organn ortak çabas ile vücuttan uzaklatrlmaktadr.

u veya bu ekilde bedenimizi kirleten çevresel toksinleri gideren detoksifiye edici yöntemleri (detoks kürleri) ve araçlar kullanmamz salkl ve uzun bir yaam için gereklidir.

Vücudumuza zarar veren bu maddeler; dokularmzn, organlarmzn, hücrelerimizin ve hücre içi organellerin balca dümanlardr.

Çevremizin ve bedenimizin ürettii toksinlere kar detoks sistemlerimizin yetersiz kalmas halinde toksin yükümüz artar, yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik, kendini iyi hissetmeme, ar uyku ya da uykusuzluk, kas ve eklemlerde gerginlik, ar ve güçsüzlük, sinirlilik, bunalt hissi gibi birçok salk sorunu ortaya çkar.

Aslnda, vücudumuz terleme, idrar yapma, dklama, solunum ve safra oluumu ile bedende normal metabolizma süreçleri sonucu oluan toksinlerden korunmay çok iyi bilmektedir. Bedenimizin normal metabolik faaliyetleri ile oluan toksik ürünlerden baka karlat çeitli ruhsal ve fiziksel stresler, çeitli enfeksiyonlarla mücadele faaliyetleri sonras oluan zararl atklar da; böbrekler, karacier, akcier ve deri gibi birçok organn ortak çabas ile vücuttan uzaklatrlmaktadr.
Her yl insanlar, topraktan, sudan, soluduklar havadan ve aldklar gdalardan binlerce kimyasal toksik ve zehirleyici maddelerin etkisi altnda kalmaktadrlar.

Bu zehirleyici maddeler insan organizmasnda, beden direncinin azalmas veya yok olmas, hormonsal dengesizlikleri, sinir sistemi bozukluklar veya direnç kayb, fizyolojik dengesizlikler ve hatta geriye dönüü olmayan hastalklar (kanser)  gibi çok çeitli ve farkl belirtilerle kendilerini gösterirler.

Bilinçli olmamza ramen çou kez günlük aldmz gdann yüzde on'u kadar olmas gereken hayvansal proteini daha fazla tükettiimiz gibi bunun yannda kafein, alkol, yalar, bilinçsizce kullanlan ilaçlar, özellikle antibiyotikler ve bedene dardan sokulan dier salksz ürünlerin çokça kullanlmalar, yaamn ileri dönemlerinde kalp-damar problemleri, artiritis denen eklem hastalklar, ar kilo, diyabet gibi ba edilmesi zor olan birçok sorunlarla bizi kar karya brakabilir. Birkaç tanesini saydmz bu zararllarn, organizmadaki hücre fonksiyonlarn yavalattklar hatta çaltrmadklar bilinmektedir.

Bedenin Detoksifikasyon ile öncelikle hücre saln kazanmak amaçlanr. Yllardr aldmz besinler barsaklarmzda ymlanmaktadr. Yukarda tanmlamaya çaltmz toksik maddeler barsak floramz bozarak barsaklarmzn normal görevini yapamaz hale gelmesine neden olmaktadr.

Doal olarak beden kendisine zararl olan toksinleri karacier, böbrekler, idrar, dk, solunum yolu ve ter ile deriden atarak temizler ve kendisini arndrr.

Ancak özellikle ikinci Dünya Sava sonras endüstrinin giderek gelimesi ve sanayi kurulularnn yaygnlamasyla beraber gelen petrol-kimyasal devrim, toksinlerin, insan metabolizmasnn kendini temizleme sürecinden çok daha hzl ymlanmalarna yol açm ve organizma kendi kendini temizleyemez hale gelmitir.

Çamzda özellikle metropollerde yaayan insanlar endüstriyel kimyasallar, pestisit diye tanmlanan tarmda kullanlan zehirli maddeler, elektromanyetik kirlenme, gda katk maddeleri, yanl beslenmeden kaynaklanan ar asit birikimi, ar metaller, anestezik maddelerin ve özellikle bilinçsizce kullanlan ilaçlarn kimyasal kalntlar, toplumca legal kabul edilen droglarn ( alkol, tütün, kafein ) kalntlaryla beraber illegal droglarn (eroin, kokain v.s. gibi) kalntlar, ruhsal dünyamzda yaanlan sorunlarn ar yükünden oluan çok karmak bir kokteylin etkisi altnda yaamlarn sürdürme çabas içindedirler.

Metropollerdeki standardn üzerindeki hava kirlilii, çevre kirlilii nedeniyle içme sularnda kurun, cva gibi ar metallerle beraber yedi yüze yakn yabanc maddenin ar oranda bulunmasyla beraber onbin'e yakn solvent, emülsifer, gdalardaki koruyucu katk maddelerini bedenimizde yllarca tamaktayz.

Bununla beraber özellikle ülkemizde çou gda maddesi üzerinde maalesef içeriinin yazmamas durumu daha da arlatrd gibi özel besi çiftliklerinde yetitirilen kanatllar, balklar ve dier canllarnda kimyasal katklarla beslendiklerini unutmamak gerekir.

Dier taraftan dünya denizlerinin sanayi nedeniyle giderek kirlenmesi, bunun ülkemizde de özellikle Karadeniz’den gelen sanayi atklarnn Marmara denizini ve dolaysyla boazlar ve kuzey Ege denizini de ciddi ekilde tehdit ettiini ve buralardan elde edilen besinlerinde youn olarak tüketildiinde düünecek olursak bedenimizde, organizmamzdaki toksik maddelerin ne denli younlat hakknda ciddi endielerin oluaca bir gerçektir.

Gerek havadan, gerek yediimiz ve içtiimiz maddelerden aldmz toksik maddeler zincirine tüm petrol ürünü yaktlarn atklarn, evlerde kullanlan temizleyicileri, kuru temizleme maddelerini eklemeyi de unutmamak gerekir.

Dünyamz kirlendikçe bedenimiz bir filtre gibi bu kirlilikleri süzmekte ve bu toksinler bizim fizyolojik fonksiyonlarmz bozmaktadr. Gerek aldmz gdalardaki kimyasallar, içtiimiz sudaki zararllar ve bunlarn yan sra yaadmz iç ve d mekânlardaki elektronik ve kimyasal toksinler sürekli olarak bedenimizde süzülerek ymlanrlar.

Günümüzde bilinen bir gerçek ise bu biyo-akümülasyonun ( bedenimizde ymlanan yabanc maddeler ) ciddi bir ekilde gerek fizyolojik, gerekse psikolojik salmz tehdit ettiidir.

 Yllardr bu konu üzerinde yaplan çalmalarda, salkl bir baklk sisteminin ve bununla beraber doru çalan eliminasyon sistemlerinin gerek sinirsel gerekse fizyolojik ve psikolojik olarak insann dardan gelen bu toksinlere kar daha dayankl olduu ortaya konmutur.

Dolaysyla salkl ve dinç bir yaam için bedene dardan bilinçli bir ekilde yardm etmek ve organizmadan toksinlerin atlmasn salamak gerekir.

Çevre kirlilii ve elektrosmog salmz tehdit eden önemli bir sorundur!

Elektrosmogun insan sal üzerindeki olumsuz etkileri

Çevrenin kirletilmesinin youn eletirilere sebep olduu günümüzde, elektromagnetik çevre kirlenmesi artan radyo ve TV kanallar ve cep telefonlar nedeniyle gündeme gelmitir. Elektromagnetik alanlar (EMA) insan organizmasnda büyük ölçüde karkla sebep olabilirler. nsan sinir sistemi 500.000 km uzunluu, 25 milyar sinir hücresi ile dev bir elektriksel donanma sahip muazzam bir elektronik sistemdir.

Bedeni fonksiyonlarn hepsi 1–250 mikro volt aras çok küçük gerilimli elektrik uyarlar ile devam eder. EMA’nn dardan bu hassas sisteme tesir etmesi durumunda, doal sirkülâsyon zarar görebilir. Dolam sistemi ve sinir sisteminde buna bal bozukluklar ortaya çkabilir. Vücudun baklk sisteminin sürekli zayflamasnn “ kanseri artran bir etki”yapaca da artk tp tarafndan kabul edilmi bir konudur.

EMA’nn iki tür biyolojik etkisi vardr. Birinci ksm ksa zamanda hissedilen etkiler diyebileceimiz ba arlar, göz yanmalar, yorgunluk, halsizlik ve ba dönmeleri gibi ikâyetlerdir. Ayrca gece uykusuzluklar, gündüz uykulu dolam, küskünlük ve sürekli rahatszlk nedeniyle topluma katlmamak gibi neticeler de literatürde rapor edilmitir. Dier bir etki ise moleküller ve kimyasal balara, hücre yapsna vücut koruma sistemine yapt ve uzun sürede ortay çkabilen etkilerdir.

Detoksifikasyon nasl yaplr?

Detoksifikasyon olarak adlandrlan bu ilem, birkaç yönlü olarak düünülmelidir. Bunlar;

Özel diyetlerle vücudu arndrma ve belli sürelerde doktor kontrolünde su,
Nöralterapi
Manyetik Alan tedavisi

Ortomolekülar Tip
Sebze suyu ve meyve suyu rejimleri,
Vücudu toksinlerden arndran ve temizlenmesine yardmc olan baz vitamin ve aminoasitler
Biofoton terapi
Bitki çaylar ve bitki rejimleri,
elasyon tedavileri,
Homeopatik tedaviler,
Yosun banyolar,
Sauna, hamam, kaplca veya hipertermik seanslar (terleme)
Kolon temizleme ( Kolon hidro terapi)
Ozon uygulamalardr.


Her 35 yana gelmi insann ylda bir kez kapsaml gaita analizi yaptrarak barsak florasnn durumunu görmesi son derce önemlidir. Barsak florasnn düzenlenmesiyle toksinlerden arnm bedenin regülâsyon kapasitesi artacaktr. Daha duru ve süratli düünecek, unutkanlklardan arnacak, stres'e kar tolerans artacak ve daha az sinirlenecei gibi ayn zamanda baklk düzeyi yükseleceinden daha az hastalanacak, enfeksiyonlara direnç gösterecek, daha verimli, daha salkl ve sorunsuz bir yaam sürdürecektir.

Her birey bir dierine göre farkl bir yapya sahip olduundan hastalklara ve dier d etkenlere nasl farkl reaksiyonlar veriyorsa toksinlere karda kiiler farkl reaksiyonlar verebilirler. Bazlarnn bedenleri toksinleri daha kolay elimine etme özelliine sahipken bazlarnn metabolizmalar bu fonksiyonlar yerine getirmekte istenilen duyarll gösteremez. Bu nedenlerle kiinin bedeninin ne zaman detoksifiye edilmesinin gereklilii kiinin metabolizmasna baldr.

Bununla beraber unutmamak gerekir ki buradaki dier önemli faktör metabolizmadaki toksinlerin seviyesidir.

Prof. Dr. med. Hüseyin NAZLIKUL
http://www.huseyinnazlikul.com