Okul antalar Omurga Eriliini Tetikliyor


Örenciler okula giderken kilolarca kitap ve defteri de srt çantalarnda tamak zorunda kalyor. Okul çantalarnn arl ve yanl tama yöntemleri srtta 'skolyoz' ad verilen eriliklere neden oluyor.

Skolyoz nedir?

Skolyoz diye adlandrlan durum, omurgann arkadan bakldnda C ya da S eklini almasdr. Boy ksalna, estetik görünüm bozukluuna, akcier kapasitesinin daralmasna ve psikolojik bozukluklara ileri yaamda kireçlenme de eklenince bel ve srt arlarna neden olmaktadr. Srt arlarn sadece okul çantalarnn yanda tanmasna yormak doru deil; oturma alkanlklar, çocuumuzun çalt ev ve okuldaki masalarn ve sandalyelerin yükseklii de omurga sal açsndan önemli öelerdir.

Okul çantasnn arl ne olmaldr?

Okul çantas srtta ve omuzlarda arya neden olmayacak arlkta olmal. 12 yandan küçük olan çocuklarn 4; 12-15 ya aras çocuklarn da 5 kilograma kadar olan çantalar tayabileceini söyleyebiliriz. Ancak, çantann uzun süre tanmamasna dikkat edilmelidir. Bu açdan bakldnda okul servisleri koruyucu bir rol üstlenmi durumdadr.

Örencilerin okul sralarnda oturu ekilleri nasl olmaldr?

Örenciler genelde masa üzerine dayanarak ders dinlemeyi alkanlk haline getirir. Ancak çocuklarn en azndan ders dinlerken arkalarna yaslanmalar ve dik oturmalar salanmaldr. Teneffüslerde ise örenciler sralarnda oturmak yerine kalkp dolamaldr. Ara sra yaplacak basit srt egzersizleri de bir sonraki dersin daha rahat geçmesine yardmc olacaktr.

Okul döneminde baka ne tür ortopedik sorunlar görülebilir?

Okulda geçen süreye, okul ile ev arasnda geçen süre ile etüd saatleri ve kurslar da katldnda, çocuklarn zamanlarnn büyük bölümünün ayakkabyla geçtii anlalmaktadr. Bu da okuldan dönen çocuklarn sadece srt arsndan deil, ayak arsndan da yaknmalarna neden olur. Çocukluk çanda ayaklarda arlara neden olan bir dizi hastalk vardr. Burkulmalar ve travmalar dnda bu hastalklar arasnda en yaygn bilineni düztabanlktr.

Düztabanlk, ayaa iç yandan bakldnda, mevcut ayak kavsinin kaybolup ayan iç kenarnn bütünüyle yere temas etmesi durumudur. Çocuklarda en sk esnek düztabanlk görülmektedir. Yani, ayak kavisini oluturan bir takm kemiin arasndaki balarn yapsal geveklii söz konusudur. Esnek düztabanlarn çok büyük bir ksmnda, ekil olarak normal kabul edilen ayaklardan farkl bir biçimde görülse de, ilerde herhangi bir ilevsel kusurla karlalmamaktadr.

Düztabanlk tedavisi nasl yaplr?

Yumuak malzemeden yaplm, hafif ve esnek ayakkablarn ayak sal üzerindeki katklar inkar edilemez. Esnek düztabanlardaki tedavi seçenekleri, tabanlk kullanmndan cerrahi giriime kadar çeitlilik gösterir. Bu nedenle içe basma saptanan çocuklarn, okula balamadan önce bir çocuk ortopedistine gösterilmesi yanl tedavileri önleyecektir. Ayrca ayak kemiklerinin doutan baz anormalliklerinde de düztabanlk oluur. Bu tip durumlar çounlukla arya neden olur ve ciddi bir tedavi gerektirir.

Doru tehis nasl konulur?

Okul ça çocuklarnda ayak arlarnn nedenini okula balarken yeni alnan ayakkablara yormak yanltr. Çünkü çocukluk çanda ayakta arya neden olabilecek ve çocuun okulla olan dengesini etkileyecek bir dizi doutan veya sonradan olma bozukluk bulunmaktadr. Arl bir ayakta, uzman hekimin çektirecei basit bir röntgen sonucu konacak tan ve buna göre yönlenecek tedavi ile çocuklarn sknts önlenecektir.

Beden eitimi dersleri çocuklar için risk tar m?

Beden eitimi derslerinde ortaya çkan ve masum tabiatl hastalklarn banda, osgood-schlatter gelmektedir. Çocuklarda dizkapan kaval kemiindeki büyüme plana balayan kuvvetli ban çekmesiyle, zamanla dizin hemen altnda ortaya çkan ilik ve ar ile karakterize bir durumdur. lkokul sonlarndaki erkek çocuklarda daha yaygndr. Birkaç yl sürer ve genellikle kendiliinden geçer. Bu çocuklarn çounda, hastaln derecesine bakmakszn, beden eitimi dersi tamamen yasaklanr.

Ne var ki, osgood-schlatter’li hastalarn çounda bu önlemin bir yarar yoktur; aksine çocuk üzerinde olumsuz psikolojik basks olur. Bu hastalarn çou, çocuk ortopedistleri tarafndan basit önlemlerle, fiziki aktiviteleri tam kslmadan tedavi edilebilir. Osgood-schlatter hastal olan çocuklar sra kenarnda yer seçmeli ve otururken dizlerini açarak, kvrmadan oturmaldrlar. ki sra aras, dizleri kvrmaya zorlayacak kadar dar olmamaldr.