elayon Tedavisi Nedir?

Vücutta biriken toksik minerallerin ve metallerin kuvvetle balanarak barsaklardan emilmesinin
engellenmesine ve vücuttan uzaklatrlmasna “elasyon” denir.
elasyon bedende biriken zehirli mineral ve metallerin atlmas amacyla yaplr. Demir,kurun,kadmiyum,civa bu yöntemlerle atlabilir. Damar yoluyla EDTA (etilen diamin tetra asetik asit) verilir. Çok kez vitamin B, C, magnezyum ve çinko birlikte verilir. Uygulama haftada 2 defa yaplr ve bu ilem ortalama 2- 3 saat sürer. Ayrca elasyon ilemleri azdan veya fitil yoluyla da yaplabilir.

elasyonda Amaç:


• Mevcut olan regülasyon bloklarnn giderilmesi

• Badokusu, lenfatik sistemin düzenlenmesi

• Regülasyonun salanmas

• Barsak florasndaki disfonksiyonlarn giderilmesi

• VSS’in kominikasyon fonksiyonunun salanmas

• Ar metallerin bedenden uzaklatrlmas

• Bedene binen patolojik ve psikolojik yükün giderilmesi

• Ortomoleküler tp açsndan takviyelerin yaplmas

• Daha önce etkili olan metodlarnn kiiye özel kombinasyon terapilerinin düzenlenmesi

• Tedavinin kiiye özgün düzenlenmesidir.Ar Metal Zehirlenmesi ve Arnma – elasyonun Önemi


Ar metal kirlilii nedir ve vücudu nasl etkiler?


Ar metal zehirlenmesi oldukça yeni bir konudur. Tamamlayc tp ile ilgilenen doktorlar insan bedenin
ar metallerden arndrlmasnn, dier bir deyile “detoksifikasyon iinin” gelecein tp alan
olacan belirtiyorlar.

Ar metaller kurun, civa, gümü, kadmiyum, altn, kobalt, kalay gibi elementlerdir. Bütün ar
metaller deiik yollarla (yiyecekler, içme sular, di dolgular, çevresel kirlilikler, gazlar vs) insan vücuduna
alnmaktadr. Ar metallerin çou özel bir destek olmadan vücudun normal ekskresyon yollar
ile (böbrek, karacier, barsak, akcier, deri) atlamazlar. En toksik ar metallerin banda kurun,
kadmiyum, civa ve nikel gelmektedir.

Ar metal zehirlenmeleri arasnda en sk rastlanan civa zehirlenmesidir. Di hekimliinde kullanlan
amalgam tipi dolgularn neden olduu civa ve ar metal zehirlenmeleri skça karlatmz ar

metal zehirlenmelerinin banda gelmektedir. Ancak amalgam tipi dolgularn çkarlmas ve uzaklatrlmas,
tek bana bedenin civadan arndrlmas anlamna gelmiyor.

Amalgamn yapsnda % 50 orannda civa vardr. Amalgamn geri kalan yapsnda yine çok zehirli
kalay, bakr ve gümü gibi ar metaller bulunur. Amalgam ucuz ve çalmas kolay bir malzeme olduundan
di hekimliinde dolgu materyali olarak kullanm çok yaygndr. Amalgam tipi dolgularn
yapsnda bulunan ar metaller youn çineme ile özellikle eki ve scak yiyeceklerin oluturduu
galvanik akmlar yoluyla iyonize olarak bedene geçebilmektedir.

Amalgam ar metal kaynaklar arasnda çok özel bir yere sahiptir. çerdii civa ar metaller arasnda
özel bir konumu igal eder: Daha yeni yeni gelitirilen özel boyama yöntemleri ile bedende ymlanm
olan ar metallerin vejetatif sinir sistemi (VSS, sempatik sinir sistemi) bata olmak üzere
tüm organizma üzerinde olumsuz etkiler yapt gösterilmitir. VSS içine yerleen ar metallerin, organizmada
kalc hasar ve kronik hastalklar oluturduu için bir an önce bedenden uzaklatrlmas
gerekmektedir. elasyon bu açdan çok önemlidir.

Ancak amalgam tipi dolgularn bu zararl etkilerinden kurtulmak için di hekimlerine müracaat
edildiinde, bu kez di hekimlerinin bu dolgular çkarma ilemleri srasnda ileri derecede dikkat
göstermesi gerekir. Çünkü dolgu çkarlrken amalgamda bulunan civa kolayca inhale edilebilir ve
bedende yerleebilir. Biliyoruz ki inhalasyonla alnan civann vücutta yarlanma ömrü 18 yldr. Bu
durum hasta için olduu kadar di hekimi için de ciddi risk oluturmaktadr.

Kanda ar metallerin tespit edilememesi vücutta ar metal depolanmas olmad anlamna gelmez.
Vücudun hemen her hücresinde yerleebilen ar metaller ancak bulunduklar yerden mobilize
edildiklerinde, özellikle de hücre içinde hücre dna çkarldklarnda kanda saptanabilir hale gelirler.

elasyon tedavisi, nöralterapi ile kombine edildiinde hücre içinde ve özellikle beyinde mevcut
olan ar metalleri yerinden mobilize ederek ba dokusuna ve kana geçmesini salamak mümkündür.
Nöralterapi yaklamnda ar metallerin akümüle olduu segmentlerin kanlanmasn artrmak
ve lenfatik sistemi düzenlemek mutlaka yaplmas gereken bir uygulamadr. Ar metaller vücutta
bütün dokularda birikmektedir. Yalnzca, beyin, sindirim sistemi organlar ve böbrekler deil, çene
kemiinde bile depolanmaktadrlar. Ar metallerin organ konsantrasyonlar yllarca herhangi bir
deiiklik göstermeden yüksek konsantrasyonda kalabilir ve pek çok patolojik durumun olumasna
neden olabilir. Vücudun tek bana ar metalleri uzaklatrma yetenei bulunmad için, ar metalleri
elimine etmek için yardma ihtiyaç duyar.

VSS ar metalle yüklendikten sonra, kronik ar olumasnn temeli de atlm olur. Kronik ar ile
seyreden hastalklarn patogenezinde ar metal ve toksinlerin yalnzca vücudun deiik organlarnda
birikmesi deil, VSS’de birikmesi de önemli bir rol almaktadr. VSS hasar görmeden kronik ar
ile seyreden hastalklar yerlemez. VSS, temel madde içinde serbest sonlanan sinir uçlaryla beslenmektedir.
Burada birikmi olan ar metaller serbest sinir uçlar üzerinden sinir sistemine girerek
beyine kadar tanabilirler.

Ar metallerin VSS içine yerlemesi ile VSS artk immün sistemi de uyaramaz hale gelir. VSS’de
depolanan ar metaller, DNA replikasyonu olumsuz etkileyerek pek çok hastaln kolaylkla olumas
ve kroniklemesine yardmc olurlar. Yani VSS’de akümüle olan ar metaller insan DNA’snda
deiimlere sebep olur. Ayrca parazitler (virüs, bakteri ve mantar sporlar) gibi zararl mikro organizmalar
da ar metallerle yüklenmi VSS’ne kolayca yerleir ve bedende rahatça yaylrlar. VSS
içine depolanm ar metaller bedene dardan gelen mikro organizmalara kar VSS’yi savunmasz
hale getirir. Civa ve kalay otonom sinir lifleri içine girdikleri gibi, VSS’nin transport özelliini hasara
uratarak bedenin savunma sistemini çökertirler. Bu açdan bakldnda civa ve kalayn bir an önce
bedenden uzaklatrlmas olas kronik hastalklarn olumasn önleme açsndan büyük öneme sahiptir.

Amalgamn neden olduu civa ile zehirlenmi sinir lifleri hala fonksiyonel olabilir ancak fonksiyonlarn
tam olarak yerine getiremezler. Bu gerçei öyle özetleyebiliriz: ar metaller VSS’ni paralize
ederek bu sistemi fonksiyonlarn yapamaz hale getirebilir. VSS’in ar metallerle zehirlenmesi sonucunda,
beden kendisine verilen uyarlara ve tedavi seçeneklerine gerekli yant veremez. Bu durumda
VSS fizyoterapi, akupunktur, psikoterapi, biyorezons, masaj ve elektrik stimülasyon gibi otonom
sinir sistemi yant üzerinde ilem yapan uyaranlara kar da cevap veremez hale gelir. VSS’nin uyar
terapilerine tekrar yant verebilmesi için nöralterapi ile birlikte elasyon tedavisi uygulayarak bedeni
ar metallerden arndrmak öncelikle yaplmas gereken ilem olmaldr. Tüm bu toksinlerin etkisi
otonom sinir sistemi üzerinde olduundan VSS’ini bahsedilen tedavi yöntemleri ile rahatlatmak ve
ar metallerin oradan uzaklatrlmasn salamak, regülasyon salamaya yönelik bir ilemdir.

 Eer sistem VSS içine yerlemi olan ar metallerden dolay bloke olmusa o zaman terapilere yant
vermedii gibi beden duraan hale gelmi, VSS’in bloke olmas ile kronik arlarn yerlemesi için
kap açlm demektir. VSS’in bloke olmasyla birlikte antikor oluumu engellenir ve vücudun immun
sistemi ileri derecede bozulur. 

Pek çok kronik hastalk çeitli ar metal kirlilii sonucu oluabilir. Ar metal kaynakl hastalklar
arasnda: nörolojik bozukluklar (depresyon, migren, Alzheimer, Parkinson, multipl skleroz, vb)
organik hastalklar (böbrek hastal, alerji, egzama, astm, vb), otoimmün hastalklar (ülseratif kolit,
Crohn hastal, romatizma, vb) saylabilir.

Aadaki belirtiler civa zehirlenmesinin bir iareti olabilir:


• Uykusuzluk, sinirlilik

• Konsantrasyon bozukluu, yorgunluk, halsizlik

• Sindirim sistemi problemleri

• Di eti hastalklar

• Kronik eklem sorunlar

• Kas ars ve çok daha fazlas.


Balangçta çou kii ar metallerden kaynaklanan toksik yüklenmenin ve dier deyile zehirlenme
belirtilerinin farknda olamamaktadr. Ancak bu yüklenme belli bir eik deerin üzerine çktnda ve
ilgili organa ait ikayetler belirdiinde hasta, belirtinin ortaya çkt organ ile ilgili bir hekime bavurmaktadr.
Klasik bir hekim tarafndan deerlendirilen hastalarda genellikle ikayetlere ve organa
özgü tedaviler yaplmakta, çou kez bu sorun ve belirtilerin bir ar metal zehirlenmesinden kaynakl
olabilecei akla gelmemektedir. Bu durum gereksiz pekçok tetkik ve tedavinin yaplmasna neden

olmakta, buna karn iyileme elde edemeyen hasta sorunlar ile babaa kalmaktadr. Bu durumda,
civa ve dier kirletici maddeler bedenin her yerine yerleecek ve ymlanacak özellie sahip olduklar
için bata ba dokusu, merkezi sinir sistemi, hücre içi olmak üzere bütün organlarda miktarlar
daha da yüksek düzeye çkacaktr.

Ar metal yüklenmesinden kaynaklanan semptomlarn listesi oldukça uzundur: alerji, kronik yorgunluk,
depresyon, eklem ars, ba ars ve kronik hastalklar.... Toksinlerin miktar vücudun kendisini
arndrma kapasitesinin üzerine çkm, toksinlerin atlm yavalam ve vücutta ciddi anlamda
birikim meydana gelmitir.

Amalgam dolgusu olan hastalardan amalgamlar çkarldnda, eer kanda ve idrarda ar metaller
tespit edilmezse artk bedende civann olmad sanlr. Bu doru deildir. Üstelik biorezonans
yöntemi ve homeopatik ilaçlarn kullanm da tek bana yeterli deildir. Çünkü bu yöntemler, hücre
zarnn geçirgenliini artrarak civann hücre zarnn iki tarafna da geçiini artrr ve hücre içinde
civann daha da birikimine neden olurlar. Bu durumda kandaki civa miktar düük olarak bulunabilir.
Bu nedenle amalgamn dilerden çkarlmas ile birlikte yalnzca biyorezonans ve homeopatik tedaviler
yeterli olmaz. Hücre içerisinden bu toksik maddeleri dar çkararak onlar elimine edecek daha
etkin yöntemlerin uygulanmas gerekir.

Doru ve etkili elasyon tedavisi, ar metallerden kaynaklanan sorunlarn giderilmesi için çok önemlidir.
Klasik anlamda yaplan elasyon tedavisi, Damar yoluyla EDTA (etilen diamin tetra asetik
asit) ile birlikte çou kez vitamin B, C, magnezyum ve çinko verilmesine dayanr. Uygulama haftada
2 defa yaplr ve bu ilem ortalama 2- 3 saat sürer. Nadiren elasyon ilemleri azdan veya fitil yoluyla
da yaplabilirse de baar ans damardan olan kadar etkili deildir. Bununla beraber, IV yolla
yaplan elasyon tedavisi daha çok akut toksikasyonlara yöneliktir ve agresif bir tedavi olduu için
vücut için gerekli minerallerin de balanarak vücuttan atlmasna sebep olabilir.

Ancak bilinmelidir ki, klasik anlamda yaplan bu elasyon tedavisi istenilen sonucu vermekten çok
uzaktr. Bu pencereden bakldndan Dr . Herget , Dr Klinghardt ve Dr. Nazlkul’un gelitirdikleri
elasyon kombinasyonu gerçek detoksu salamak açsndan çok önemlidir. Ar metallerin yerlerinden
mobilize edilmesi, balanmas ve atlmas için önerilen medikal destein yan sra kiiye özgün
beslenme yannda lenfatik sistemin ve ba dokusunun regülasyonu için nöralterapi uygulamalar
mutlaka doru ekilde kombine edilmelidir. Bu birleim terapisinin arkasnda yllarn deneyimi ve
birikimi söz konusudur. elasyon terapisi konusunda uzman kiiler tarafndan yürütülmelidir.

Dr. Herget, Dr. Klinghart ve Dr. Nazlkul’un çalmalar, gerek hücre içine yerlemi olan ve gerekse
ba dokusunda depolanm olan ar metallerin bulunduklar yerden kolayca mobilize edilmesi ve
daha sonra bedenden uzaklatrlmas için çok önemli gelimeler salamtr. Aratrmaclar, ar
metalleri balayarak (elasyon) vücuttan atabilecek yöntemleri gelitirmilerdir. Dr. Herget, Dr. Klinghart
ve Dr. Nazlkul’un gelitirdikleri elasyon tedavisinde 3 temel preparat kullanlr:

1. Chlorella,  2. Koriander,   3. Barlauch


VÜCUDUMUZU ZEHRLEYEN AIR METALLER

1-Kurun
Trafik kirlilii,petrol, sigara kalemler saç boyalar,akü imalatyla vücuda geçer. Sinir sistemine zihin ve kemik salna zarar verir Kalsiyum,çinko,aljinik asit, B1 ,B 6 ve C vitaminleri bu zararl etkileri azaltabilir

2-Kadmiyum
Konserveler, sigara duman, deterjanlar, eve yeni alnan hallar ve tarmsal gübrelerle vücuda girer. Böbrek,sinir sistemi,kemikler ve solunum sistemine zarar verir. Tansiyonu yükseltir. Kurtulmak için A, C ve E vitaminleri , kalsiyum selenyum, alginik asidin yan sra soan sarmsak ve prasa kullanlabilir.

3-Alüminyum
Baz di macunlar,yemek saklama kaplar,mide için kullanlan antasidler,sigara filtreleri,baz tuzlar ve peynirler,terden koruyucu deodorantlar zararl alüminyum içerirler. Hafza bozukluklar ve Alzheimer hastal bulgularnda artma olur. Kalsiyum,çinko,magnezyum, B6 vitamini bu zararlar azaltabilir.

4- Civa
Baz boyalar,ton bal konservesi ve di dolgularnda bulunan amalgam yoluyla vücuda girerler. Böbrek,karacier ve özellikle beyin fonksiyonlarn bozan civann zararlarndan kurtulmak için soan,prasa,yumurta yenmelidir. Ayrca C vitamini,selenyum,kalsiyum çinko gibi maddeler kullanlmaldr.

5-Bakr
Bakr su borularndan vücuda giren bu metal ,demir ve çinko gibi vücuda yararl elementlerin miktarn azaltr. Yumurta, soan, sarmsak, prasa bu zararlar minimale indirir. Ayrca eksilen çinko ve demirinde ek olarak alnmas gerekir.

6- Fluorid
Di macunlar,az gargaralar, teflon tavalar ve fluor miktar yüksek sular bunun kaynadr. Dilerde lekeler ve kemik zayflnda önemli rol oynad gösterilmitir. Çözüm flordan uzak durmak ve kalsiyum almaktr.

7-Arsenik
Baz arap ve biralarda ,tuzlarda ve boyalarda bulunur. Karacier,böbrek ve solunum sisteminde olumsuz etkileri gösteren arsenik için antioksidan baz vitaminler (A-C-E) selenyum ve alginik asit kullanlabilir.
 

Prof. Dr. med. Hüseyin NAZLIKUL
http://www.huseyinnazlikul.com