Anti Aging in Ne Yapmal?

Anti Aging, bir moda deildir. Yaammzn her annda bizi diri, dinç, uyank ve salkl klacak bir klavuzdur. Yalanma, insann normal bedensel ve ruhsal ilevlerinin giderek azalmasdr. Çok deiik faktörlerin etkiledii yalanma sürecinin önlenebilmesi mümkün olmamakla birlikte geciktirilmesi mümkündür. Ayrca tp literatüründe "kaliteli yalanma" kavram çoktan yerini almtr. Yalanma sürecini geciktirmek, yavalatmak, hatta kimi zaman tersine çevirmenin ad ise "'anti-aging" tbbdr.

ANT AGNG NEDR? ANT AGNG ÇN NE YAPMALI ve NEREDEN BALAMALIYIZ?
 
nsanolu binlerce yldr yalanmay önlemeyi ve sonsuz hayatn mümkün olup olmadn aratryor. Yunan mitolojisindeki "Gençlik Pnar" ve  Anadolu  masallarndaki "Ab-  Hayat" bu araylarn birer göstergesidir.

Anadolu'da tbbn babas olarak bilinen Lokman Hekim de ebedi gençliin ve sonsuz hayatn peindeydi, Alman edebiyatnn en büyük isimlerinden Goethe'nin yaratt Dr.Faust da...

Yalanma; döllenmeyle balayan, zaman içinde doal olarak ortaya çkan bütün deiimlerin toplamna denir. Bu bir bozulma sürecidir. Ölçülen ey, yaama süresinin azalmas ve organizmadaki zarar görme riskinin artmasdr. Yalanma; kronolojik ya artkça, giderek artan bir olaslkla, ölüme yaknlamaktr.

Yal popülasyon dünya nüfusunun en hzl art gösteren grubudur. Demografik aratrmalara göre, 65 ya üzeri insanlar yal snf olarak kabul ediliyor. Hzl art gösteren yal nüfus günümüzde dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluturuyor. Yaplan aratrmalar bu orann 2030 ylnda yüzde 60’a ulaacan göstermektedir.

Anti Aging, bir moda deildir. Yaammzn her annda bizi diri, dinç, uyank ve salkl klacak bir klavuzdur. Yalanma, insann normal bedensel ve ruhsal ilevlerinin giderek azalmasdr.  Çok deiik faktörlerin etkiledii yalanma sürecinin önlenebilmesi mümkün  olmamakla birlikte geciktirilmesi mümkündür. Ayrca tp literatüründe "kaliteli yalanma" kavram çoktan yerini almtr.

Yalanma sürecini geciktirmek, yavalatmak, hatta kimi zaman tersine çevirmenin ad ise "'anti-aging" tbbdr.

Hastalarmza hangi önerilerde bulunmalyz? Nelere dikkat etmeli, hangi ilaçlar, vitaminleri kullanmal veya kullanmamal, neleri yemeli veya  yememeli, spor ve egzersizler ne ekilde düzenlenmeli ? Sadece bunlar yeterli midir? Ayrca baz tedavilere ihtiyacmz var mdr?  Pek çok hastaya verilen vitamin ve eser elementlerin yan etkileri nedir?

Ve…  Alternatif olarak doal yöntemlerle tedavi kullanabilir miyiz?

 Anti-Aging, her insan için gönüllük ve irade üzerine ina edilebilecek bir süreçtir ve bizi yllar boyunca hastane kaplarndan, hasta yataklarndan uzak tutacak, kaliteli bir hayat vaat etmektedir.
 

Yallk bir hastalk deildir


Hakknda çok ey bilinen genel bir fizyolojik süreç olan yalanmayla, insann normal bedensel ve ruhsal ilevleri giderek azalr. Federal Almanya’da yaam süresi, 1990 ylnda yaklak olarak 46–48 yl iken, günümüzde bu rakam 75–78 yla çkt. Bu artn önemli bir ksmnn nedeni, enfeksiyonlarn ve erken ölüme neden olan dier rahatszlklarn engellenmesi ve tedavi yöntemlerinin çok gelimesidir. Artk insanlarn çou 70’li yalara kadar yayor. Son gelimeler ve koruyucu hekimlik anlay sayesinde azami yaam süresi 90–100 yla çkma olasl gösteriyor. Yallk, hücreleri ve bu hücrelerden kurulmu olan sistemleri etkiledii gibi kollajen gibi ba dokusu yap talarn da etkilemektedir.
 
Enerji fazlal, bedensel aktivite yetersizlii, ar gerginlik, risk faktörlerinin çokluu serbest radikallerin artmasna neden olur.  Bir bütün olarak ele alnmas gereken yalanmay, doal ve kaçnlmaz bir olay olarak görmek gerekiyor. Bu noktada amaç yalanmay durdurmak gibi imkansz bir ie girimekten çok yalanma sürecini yavalatmak ve vücudun orantl bir ekilde salkl yalanmasn salamak.
 
Yalanma ile ilgili baz bilimsel kavramlar

Biyolojik Yalanma: Yumurtann döllenmesiyle balayan ve yaam boyu süren bir olgudur. Zamana bal olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki deiimlerdir.
 
Kronolojik Yalanma
: Geçen zamana göre, birer yllk birimler esas alnarak yaanan zaman birimini belirtir. Toplumda bunun karl “ya” tr.
 
Patolojik Yalanma: Genellikle d faktörlerin etkisiyle meydana gelen, normal yalanma süreci’ni olumsuz etkileyen patolojik olaylarn tümünü kapsar.
 
Sosyal Yalanma:
Zaman ak içinde edinilen sosyal davran ve sosyal konumun ve sosyal rollerin deiimini tanmlar. 

Psikolojik Yalanma: Bireyin davransal uyum yeteneinde,yaa bal olarak meydana gelen deiimlerdir.
 
Yalanma süreci be aamada incelenir:

1. Moleküler yalanma
2. Hücresel yalanma
3. Doku ve organ yalanmas
4. Bireysel yalanma
5. Toplumsal yalanma

 
Neden Yalanyoruz?

Yalanmay ksmen açklayan be önemli teori var. Bunlar;

    Telomeraz teorisi-program teorisi
    Hormon teorisi
    Serbest radikaller
    Eskime teorisi
    mmün Sistem teorisi,

 
A) Telomeraz teorisi-program teorisi

Her hücre bölünmesinden sonra, kromozomlarda ksmi DNA kayb olur. Buna bal olarak sürekli bölünen hücreler sonras, telomer biter. Öyle bir durum geliir ki artk hücre bölünemez hale gelir ve ölür.  Her canlda bir iç saat çalr. Bu saat durduunda canl ölür. Çünkü her hücre snrl yenilenme olaslna sahiptir. Bir hücre 50–150 kez bölünebilir.

Aralksz çalan vücut, yalandnda gücünü kaybetmeye balar. Örnein; yeni hücreler oluturulmasayd, devaml anmalar nedeniyle derimiz aniden ortadan kalkabilirdi. Yalanmayla birlikte hücre yenilenmesi tamamen sona ermez, ama yavalar. Kii küçülür, zayflar, organlar gücünü kaybeder. Deri daha yava yenilenir, kaslar incelir, kemikler çabuk krlr, zihin tembelleir, immün sistem zayflar. Yalanmak, devaml boalan bir pile benzetilebilir. Hayatn daha güçsüz ekilde aydnlanr. Milyonlarca yldan beri  insan ömrü bu ekilde sürmütür. Günümüzde  ise, bilim adamlar tüm dünyada buna kar savayor ve biyolojik saati geri almaya çalyorlar.

Biyolojik saat üzerinde etkili unsurlar

-Hücre
-Hücre çekirdei
-Hücre membran
-Kromozomlar
-Serbest radikaller
-Proteinler
-Mitokondri
-Enerji
-Temel madde/ Matriks
-Telomer
-Telomerlerin ksalmas
 
Ölümsüzlük = telomeraz enzimi

ABD’deki aratrmaclar Ölümsüzlük–telomeraz enzimi ile ilk olarak 1984 ylnda karlamlar. Bu enzim hücrelerin hangi sklkta bölündüklerinin unutulmasn salyor ve biyolojik saati devaml olarak geri alyor. Yaam saatimiz kromozomlarn uçlarnda, genetik bilgi tayan bölümlerde sakldr. Burada telomer olarak adlandrlan, bir iplik eridi üzerinde koruyucu balk benzeri yaplar bulunuyor. Her hücre bölünmesi telomeri biraz daha ksaltyor. Telomerler tamamen ortadan kalktnda hücre ölüyor. Telomeraz, telomerleri sürekli olarak onarabilir ve yalanma sürecini durdurabilir.  Aratrmaclar telomeraz enzimini aktive eden gen tedavisiyle yalanmay durdurmay, hatta yalanmay geriletmeyi planlyorlar. Gelecekte her 10 ylda bir gençleme tedavisine gitmek zorunda olacaz. O zaman gen teknii yoluyla biyolojik saat, örnein; 10 yl geri çevrilebilecek. Baz gen aratrmaclar, gelecekte gen preparatlarnn, insan ömrünü gerçekten yüzlerce yl uzatabileceine inanmaktadr.
 
B) Hormon teorisi

Hormonlar tüm vücudu etkiler ve yalanma ilevlerini kontrol ederler. Dokularn veya organlarn fonksiyonel bütünlüünü salayan özel kimyasal mesaj ileticiler olan hormonlar, iç salg bezleri tarafndan salglanr ve hedef organa kan yoluyla ulaarak etki eder. Böylece hormonlar organizmada kimyasal bir koordinasyon sistemi oluturmulardr. Yalanmayla birlikte hormon üretiminde azalma meydana gelir. nsann bütün vücudunda dengeleyici ilev gören hormonlar, birçok önemli uyary beyne, baklk sistemine ve salg bezlerine iletirler.  Vücudun neredeyse tüm fonksiyonlarndan sorumludurlar. Bu durum önemli baz proteinlerin oluumunda bir azalma meydana getiriyor.

Hormonlarn genel özellikleri

-Fizyolojik düzenleyicilerdir.
-Çok küçük miktarda etki ederler.
-Canl hücrelerce salglanrlar. Bu canl hücreler, salglarn kan dolamna veren iç salg     bezlerinin hücreleridir.
-Kan yoluyla hedef organa ularlar.
-Hedef organda spesifik etkiler yaparlar.
 
C) Serbest radikaller

Serbest radikaller, vücudumuzun normal metabolik faaliyetleri srasnda oluurlar. Çevresel etkilerle de meydana gelebilirler. Endüstri atklar, güne nlar, kozmik nlar ve X nlar, ozon, özellikle otomobil egzozlarndan çkan gazlar, ar metaller, sigara, alkol, çeitli kimyasallar, içtiimiz su ve soluduumuz hava ilk akla gelenler. 

Oksijen yaamn kayna ama ayn zamanda serbest radikallerin de kaynadr. Serbest radikaller ekstra enerjiye sahiptir ve vücudumuzdaki çeitli yaplara bu enerjiyi boaltarak zarar görmelerine neden olabilirler. Agresif oksijen bileikleri dier bir adyla serbest oksijen radikalleri, deerli genetik madde olan DNA’nn krlmas veya mutasyonuna neden olurlar. Membran lipid ve proteinlerini ykarak hücre fonksiyonlarn bozarlar. Ör:LDL kolesterolü hücre duvarna tayarak oradan bozulmasna neden olurlar. Günümüzde artk serbest radikallerin pek çok kronik hastaln olumasnda etkin bir rolü olduunu biliyoruz.
 
D) Yaam enerjisi ve eskime teorisi


Her canlnn doumuyla birlikte belli bir yaam kredisi vardr. Çünkü her hücre snrl sayda yenilenme olaslna sahiptir. Her hücre 50–150 kez bölünebilir. Yaamak için enerji yakmak zorundayz ve enerji yaktmz için ölüyoruz. Vücutta enerji üretimi srasnda, zamanla hücrelere ve genetik maddeye zarar veren zararl atk ürünler oluur. Asl zararl madde, insanlar asla inanmak istemese de oksijendir.

Bunu öyle düünebiliriz: Hücrelerimizin enerji üretim fabrikalar olan mitokondrilerde, besin maddeleri yaklarak enerjiye dönütürülür. Bu nedenle hücrelerin oksijene gereksinimi vardr. Besinler oksijen yardmyla yaklrken, bir miktar “vahilemi, saldrgan” oksijen yani serbest radikal oluur. Bu radikaller hücrelerimizdeki koruyucu tabakaya tutunur, kromozomlara saldrr ve genlerimize zarar verir.

 Hücrelerimiz milyonlarca sayda saldrya kar koymak zorundadr ve her gün her hücre çekirdeine en az 10 bin serbest radikal hücum etmektedir. Yanl beslenme ve salksz yaam tarz,stres ve bazen de ar spor yapmak bu oran 10 kat artrr.  Her saldr gen hasarna yol açabilir ve genetik materyali deitirebilir. Böylece Kanser, Artrit, Alzheimer ve Kalp hastalklar meydana gelmektedir. 

Gen hasar onarlabilir

ABD’de bir grup aratrmac, bir örenciyi trafiin en youn olduu saatlerde 1,6 kilometre uzunluunda bir tünelde 20 dakika yürütmüler ve  zehirli gazlarla dolu bu tünele girmeden önce ve bu tüneldeki yürüyüten sonra denekten doku örnekleri almlarr. Tetkikler örencinin bu sürede 15 ay yalandn göstermitir. Örenciye daha sona protein, vitamin verilmi ve uzun süre uyuduktan sonra, ertesi sabah tekrar yaplan incelemeler sonucu hasar gören hücre ve genlerin yenilendii görülmütür. Bu çalma, vücudun serbest radikallerle savama ve zararlar tamir etmede önemli mekanizmalara sahip olduunu ispatlyor. Ancak onarm mekanizmalar yala beraber gerilediinden, vücut yalandkça besinlerde bulunan biyolojik maddelere daha fazla gereksinim duyuyor.

 E) Baklk sistemi teorisi

Baklk sistemimiz yaam süresince pek çok mikro organizma tarafndan (virüs, mantar, bakteri) saldrya urar. Bedenimiz bu mikro organizmalara kar sürekli mücadele vermektedir. Ayrca bedenimizde meydana gelen ölü hücre atklarn da bedenden atmak için çaba harcar. Salkl bir insanda baklk sistemi mükemmel çalr. Baklk sistemimizi zayflatan balca öeler unlar: Dengesiz beslenmek, kalitesiz ve yetersiz uyku, kronik stres, madde bamll, büyük ehirlerde ve gürültülü ortamda çalmak ve ikamet etmek, ar bedensel ilerde çalmak, bedensel aktivite eksiklii ve kronik hastalklar. 
 
Biyologlar yaam üç belirgin evrede ele alrlar :

Embriyolojik geliim: Spermin yumurtay dölledii andan balayarak douma kadar olan evreyi kapsar.

Büyüme ve olgunlua erime: Büyüme, organizmann doumundan ergenliin sonuna kadar olan evreyi kapsar.

Yallk: Vücudun yap ve ilevlerinde geriye dönüü olmayan bozulmalarn görüldüü hayatn son evresidir.


Yalanmayla birlikte organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik deiiklikler, genellikle normal koullar altnda vücut fonksiyonlarn belirgin ekilde etkileyecek nitelikte deildir. Yalanma daha çok sistemlerin yedek kapasitelerini azaltr. Çeitli stres koullar altnda yal bünye, bu yedek kapasitelerin azalm sonucu fonksiyonunu artramayabilir.  Yalanma süreci verimliliimizi ve vücudumuzu deitirir ve bedenimizde deiimlere neden olur. Organlarda meydana gelen bu deiimleri ise yavalatmak mümkündür.

Yall aktive eden faktörler:

                              Hormon eksiklii

                              Serbest radikallerin artmas

                              Bedensel aktivitenin azl

                              Düzensiz yaam, salksz ve dengesiz beslenme

                              Alkanlklar (Sigara, alkol, imanlk, fazla  yemek,geç saatlerde yemek)

                              Uyku düzensizlii

                             Stres

Yallk ve çevre

Yallar istirahat koullarnda normal ilevlerini sürdürüyorlarsa da, çevresel streslere uyum gösterebilme yeteneklerinde önemli ölçüde azalma olmaktadr. Yallarn enfeksiyonlara kar direnci azalmaktadr,fazla scak ve fazla souk stresini ve iklim deiikliklerini daha zor tolere edebilen yallar, ilaç veriliinden sonra da toksisite ve yan etki riskleri açsndan daha savunmasz durumdadr. Yallarn çevresel kimyasallardan etkilenme riskide gençlere oranla daha fazladr.

Ya yükü: kilo

Dünya Salk Örgütü kronik bir hastalk diye tanmlad imanln tüm dünyada karn, bacaklar ve kalçay etkileyecek ekilde yayldn söylüyor. Yaklak 41 milyon Alman’n kilo fazlas var. Bu kiiler iman kategorisinde bulunuyor. Sigara içme, hareketsizlik ve ar kilo, yalanma sürecini hzlandran üç önemli faktör.

 nsanlar neden sürekli imanlyor
?
Genlerimiz anlaysz
Çok eski bir enerji tasarrufu kural bizleri hala etkiliyor.Olabildiince az hareket et, olabildiince fazla ye. Bu hiçbir zaman bugünkü kadar kolay olmamtr. Çünkü “fast food” yiyecekler hzl ve tüketilmeye hazr bir biçimde karmza gelmekte ve direkt ya hücrelerini beslemektedir.
 
Açgözlü ve cimri ya hücreleri

Günlük yediimiz sandviçler yal besinlerden oluuyor. Sucuk, salam, kzartmalar, çikolata, tart ve soslarda fazla miktarda ya bulunuyor. Günde ortalama olarak 142 gram alyor, en fazla yarsn eritebiliyoruz. (11, 15)

Tembellik kaslara zarar verir

Hareketsizlik sonucu kaslar zayflyor. Onlarn yerini ya dokular dolduruyor. Bu nedenle kaloriler serbest ekilde ya hücreleri içine yerleiyor ve ya hücrelerinin boyutu 200 kat artyor. (5, 11)

 
Ya hücrelerinin anahtarlar yok

Besin maddelerinde yeterli yaamsal maddeler olmasayd daha yüksek ya dönüüm oranlarna sahip olurduk.  C vitamini yalarn yaklmasn tetikliyor. B6 vitamini, magnezyum, iyot, krom ve selenyum diyet mutfanda önemli bir yere sahip. Bu deerli maddelerin çok az yiyeceklerimizde bulunuyor. Bu maddelerin besin yoluyla ve besin takviyesi olarak alnmas gerekebilir. Bunlarn eksiklii halinde milyonlarca ya hücresi ier ve kapanr. (4, 5)

 
Her fazla kilo önemli etkiye sahip

Her ABD’li müdür, yl içinde ald fazladan besinler için yllk gelirlerinden 1000 dolar fazladan harcama yapyor. Göbek yasa yalnzca çalma mekanyla ilikili deil. ABD’li örenciler arasnda yaplan bir anket örencilerin iman bir kadnla evlenmektense zihinsel özürlü veya kör bir kadnla evlenmeyi tercih ettiklerini göstermi. imanlar toplum tarafndan acmasz ekilde küçük görülüp toplumdan izole ediliyor ve daha da kötüsü kilodan kaynakl birçok hastalk nedeniyle ac çekiyor.
 
Mucize ilaçlar yerine egzersiz
nsanlar günümüzde geçmie göre 600–800 kalori yani bir öün daha az yakyor, ama bu bir öünden vazgeçmiyor. Asl sorunlardan biri de insanlarn koltukta uzanp çikolata, ekerleme yiyerek, bir yandan da mucize haplar yutarak hzla zayflamak istemeleridir. Tüm reklam vaatlerine karn mucize hap veya diyet diye bir ey yoktur. BMI deeri 25’in üzerinde olanlarn tedavi olmalar gerekir. mora Terapi bu konuda çok güzel çalyor.
 
Hangi risk tipindesiniz


Karn bölgesindeki ya tabakalar (yastkçklar) nn ne kadar tehlikeli olduu  bu yastkçklarn nerede bulunduuna baldr. BMI ( Body Mass Index)  yannda ya dalm da (Waist to Hip Ratio-WHR) önemli rol oynar. Kadnlarda kalça ve üst baldr bölgesinde ya tutulumu daha fazladr. Bu tip kilo almaya “armut tipi” imanlk denir. Bu doann kadnlar ve çocuklar korumak amacyla oluturduu bir depodur. Buna karn erkeklerde “elma tipi” kilo alm yaygndr. Salmz için tehlikeli olan imanlk yalarn bel çevresinde topland elma tipi imanlktr. Kötü yalanma, arteriyoskleroz, miyokard enfarktüsü ve inme için risk faktörüdür.

Kas yadan daha ar

Ne baskülün gösterdii arlk, ne de modern BMI Formülü gerçek vücut durumu hakknda tam olarak bilgi verebilir. Çünkü ince görünen bir kii fazla kiloya sahip olabilir veya iman olduu düünülen bir kii optimal ekilde donatlm olabilir.
 
Kalori yaam süresini ksaltyor

Kalori konusunda tutumlu davranan kiilerin yaam sürelerini uzatt bilimsel olarak ispatlanm.  ABD’de ölümsüzlüe ulamak isteyen kiiler yllardr 1500 kalorilik kstlanm diyet uyguluyor ve her gün avuç dolusu vitamin hap alyorlar. 

Çok fazla yemek yalanmaya neden oluyor. 100 yandaki kiilerde yaplan çalmalar, çounun çok zayf olduunu, fiziksel ve zihinsel olarak aktif olduunu ve az kalori aldklarn göstermi.  Çinliler 3000 yldan beri akam yemeinin düman olduunu biliyor. Bu nedenle anti-aging uzmanlar hastalarnn diyetlerinden akam yemeini kaldrmaya çalmaktadrlar. Bu insanlarn çok houna gitmemektedir. Çünkü akam yemei mum ve romantik müzik eliinde veya çocuk sesleri arasnda olmas fark etmez yaam daha keyifli hale getiriyor. Bu nedenle kiiler ya orann yarya indirerek bu risk faktörünü hafifletmeye çalmaktadrlar. Kendinizi skntya sokmakszn kalorilerden kaçnn ve bunu tüm gün uygulayn. 

Tamamlayc Tp ile Anti Aging Tamamlayc Tp Bak açsyla Anti Aging nasl olmaldr?

 Hastann genel salk profilinin, beslenme ve yaam alkanlklarnn, derisinin, laboratuar tetkiklerinin, vücut kas ve ya orannn, fiziksel rahatszlklarnn tümünün deerlendirilmesini takiben kiinin yana ve ikayetlerine uygun bir anti aging program balatlmaktadr (25 ya ile 65 ya farkl uygulamalar gerektirir). Unutulmamaldr ki anti aging’in beli bir balama ya yoktur, çünkü aktif koruyucu hekimlik doumla balar.

Basamak basamak uygulanacak tedaviler unlardr :

 1. Hormon tedavisi: Asl amaç eksii yerine koymaktr. Bu tedavinin mutlaka bir endokrinoloji uzmanyla birlikte yaplmas gerekir. Hormonlarn hepsi birbiri ile  iliki içindedir. Kontrolsüz yaplacak bir hormon takviyesi pasif halde olan bir hastal aktif hale getirebilir.  Kontrolsüz bir östrojen takviyesinin Meme Ca orann artrd bilinmektedir. Hormon takviyesi yaplmadan önce mutlaka tamamlayc tp metotlar kullanlarak vücudun regülasyonu salanmaya çallmaldr. Bu balamda kullanlan metotlarn banda biyofoton, nöral terapi, proquant, fitoterapi, homöopati ve akupunktur gelir.

2. Thymus-timüs tedavisi: Bu tedavinin bireyin baklk sistemini güçlendirmek için önemi büyüktür.

3. Tamamlayc tp metotlarnn tedaviye dahil edilmesi:

    Nöralterapi
    Kaliteli uyku,
    Homeopati,
    Enzim-Mineral ve omega - 3 destei
    Salkl ve dengeli beslenme,
    Akupunktur,
    Detox-Toksinlerden arnma,
    htiyaç durumunda natürel ürünlerle cilt bakm,
    Refleksoloji,
    Kolon hidro terapi,
    Kendi kan ile tedavi-ozon tedavisi
    Bedensel aktivite ve stres ile mücadele.
    Hipnoz,
    Biofeedbeck

4. Stres menajerlii: Psikiyatri uzman tarafndan deerlendirilip zihinsel rahatszlklarn düzeltilmesi
 
5. Chelate tedavisi: Chelate; gevek yap gösteren bileii bir metalle birletirmek; bu suretle bileiin yapsn kuvvetlendirmek

6. Serbest radikaller: Serbest radikallerden korunmak ve serbest radikallerin riskini azaltmak  için doru ve programl olarak antioksidanlarn verilmesi

7.  Yaam eklinin düzenlenmesi ve deitirilmesi

8.  Ozon tedavisi veya oksijen tedavisi

9.  Zararl maddelerden kurtulmak: Sigaray brakmak, alkol tüketimini snrlamak vs.

10. Manyetik alan tedavisi ve Proquant ile tetkik ve tedavi

  Öncelikle uygulanacak tbbi yaklam aktif koruyucu hekimlik temeli üzerine kurulu olmal ve doal tedavi yöntemlerini  kullanmaldr.  
 
Doal yöntemlerle tedavi ve dier bir adyla tamamlayc tp hastalklar meydana getiren genetik, sosyal, çevre ve i faktörlerini , o organdaki bozukluktan etkilenen dier organlar, fonksiyonel deiiklikleri, oluan psikolojik farkllamalar birlikte deerlendirerek, kiinin hastalkl organdan öte bütünlüyle salkl olmas ve iyilik haline kavumas çabasn içermektedir.  Tamamlayc tp geçtiimiz yüzyln sonunda tamamen sanayileen ve metalaan tbbn insana tekrar kazandrlmasnn çabasdr.
 
Modern tp ise hastalklarla uramakta, ortaya çkan  hastalklarn cerrah veya medikal tedavisi  üzerinde  sürekli yeni ilaçlar yeni tedaviler gelitirmeye çalmaktadr. Modern tp anti aging alannda çalmalarn younlatrmakla birlikte yeterli yaklam sunamamaktadr.

Çünkü anti aging  tamamen aktif koruyucu hekimlik uygulamas olmak zorundadr. Hastalklar ortaya çkmadan, hücre ve organlarda balam hasarlar veya hasar oluturabilecek durumlar tersine çevirebilmek gerekmektedir. Ayrca oluan hastalklarn tedavisinde modern tbbn uygulamalarnn yan sra tamamen doal yöntemleri içeren tamamlayc tp uygulamalar da kullanlmaldr.

Geçtiimiz yüzyln son çeyreinde bilinçli ve kültür düzeyi yüksek kesimlerin daha insani ve doal yöntemlere yönelmesi ile birlikte hekimlerin de bu alana ilgisi artm ve Avrupa bata olmak üzere Tp Fakülteleri’nde  Tamamlayc Tp kürsüleri kurulmaya balanmtr. Ülkemizde ise tamamlayc tp alannda akademik tp eitimi ne yazk ki yoktur. Tamamlayc tbbn baz uygulamalarn yapan hekimler olsa da bütünlüklü bir yaklamdan yoksun kalnmakta, baz ehil olmayan kiilerce yetersiz ve yanl uygulamalar da yaplabilmektedir.

Nöralterapi  ve  Anti Aging


Yalanma fizyolojik bir olaydr.Kader deildir.
Ancak koordine edilmeden erken yalanma oluursa ,bu durum bir hastalk olarak alglanabilir.


Yalanan dokularmz sv kaybeder.Kaybedilen svnn yerine toksik ürünler  yerlemeye balar.Biriken toksik ürünler damar çeperlerinde ve hücrelerde kalsifikasyonla kendini göstermeye balar.Bu toksik ürünlerin miktarnn  artmas ile dolam sistemimizde ve metabolizmamzda patolojik olaylar kendini gösterir. Bu olaylarn devamnda  baklk sistemimiz zayflar ve vücudumuzun  tüm ilevlerinde azalmalar görülür.Bunlarn  doal sonucu olarak hastalklarn olumas kaçnlmazdr.

Hayvan deneylerinde ; Belli sürelerde ardk  ve toksik dozlarda verilen maddelerin, sinir iletisini yavalatt, damar duvarnda kalsifikasyonlar oluturduu ve dolamda bozulmalara neden olduu gözlenmitir

Deney hayvanlarnda da gösterildii gibi, otonom sinir sisteminde oluan iletim bozukluu yalanmay hzlandrmaktadr.Fizyolojik yalanmada ortaya çkan deiiklikler incelendiinde;dolamda ve ekstrasellüler alanda, temel madde de(matriksde) ilk bozulmalarn ortaya çkt görülmektedir.Ve bu durumda bedene gelen çeitli uyarlara yaam fonksiyonlarmz için gerekli reaksiyonlar verilemez hale  gelmektedir.

Bunlara birde vegetatif sinir sistemini zorlayan ,bedenin kendini regüle etmesini engelleyen bozucu alanlarda eklenirse yalanmann hzlanmas kaçnlmaz hale gelir.

nsan bedeninin belli bir regülasyon  kapasitesinin olduu bilinmektedir.Bunu korumak için ar enerji harcanmas vücudumuzun  bitkin dümesine neden olur.

Birçok uyarnn arka arkaya gelmesi ve uyarlarn kroniklemesi sonucunda vücudumuzdaki regülasyonun bozulduu ve vücudun labil bir hale geldii Nöralterapi’de bilinen bir gerçektir.

Vegatatif sinir sisteminin ve temel maddenin bozulmas yalanmada en önemli rol oynayan nedenlerden bir tanesidir.

Vegetatif sinir sistemi üzerinde etkili olan,  kroniklemi fazla saydaki uyar veya uyarlar baka bir deyile  “Bozucu Alanlar” n elimine edilmesi fizyolojik yalanmay durdurmada en etkin tedavi metodu olarak karmza çkmaktadr.

Farkl hastalklar için bize bavuran birçok hasta, ksa sürede kendini daha dinç ve daha iyi hissettiini  bildirmektedir.Yürüyüü düzelen, görme ve duyma yetenei artan, uykular düzelen ve  konsantrasyonu artan hastalarmz  oldukça fazladr.

Ne yazk ki 1928 ‘ten beri Nöral Terapi’de gözlenen bu gerçekler, bugüne kadar Geriatri bilim dalnn dikkatini çekmemitir

Huneke kardelere borçlu olduumuz bu tedavi metodunda kullanlan ilaç % 1’lik prokaindir.

1954-1956 ‘l  yllarda büyük baarlar kazanan Prof.Dr. Anna Aslan tarafndan yaplan çalmalar tüm dünyann dikkatini prokain üzerine  çekmiti. Prof.Dr.Anna Aslan bu çalmalarnda prokainin yklmas ile PAB’in ( Para- aminobenzoikasit) ortaya çktn belirtti. Bu maddeyi Gerovital H3 olarak adlandrd ve vitamin benzeri bir madde olduunu söyledi.  Prokain’in ykm ürünü olan H3 maddesinin  gençletirici özellii göz önüne alnarak büyük  klinikler kuruldu. Prokain tabletleri gençletirici olarak kullanld.

Bunlarn sonucunda;  Prokain, içinde vitamin sözü geçtii için modern tpta ilaç olarak kullanlmaya balanmasna karlk, etki mekanizmasnn  aydnlatlmas yarm kalmtr.

Nöral terapi uygulayan  hekimler, prokainin asl etkisinin, H3 maddesinden kaynaklanmadn, gerçek etki mekanizmasnn vegetatif sinir sistemi ve temel maddeki regülasyonun üzerinden  olduunu bilmektedirler. Nöralterapistler,litrelerce procain kullanmak deil , doru yere doru dozlarda prokain  kullanlmasnn etkili olaca görüündedirler.Nöral terapinin etki mekanizmas, gerek hücrenin repolarizasyonu ve gerekse hücre düzeyindeki regülasyon ile açklanmaktadr.

 Sonuç olarak;   Tamamlayc Tp ile oluturulacak anti aging protokollerinde, en önemli basamaklardan biri olan Nöralterapi yaplmadan uygulanan tedavilerde, kalc ve gerçekçi bir çözüm  düünülemez.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlkul

www. huseyinnazlikul.com Fulya/ STANBUL