NRALTERAP

 


Nöralterapi; bozulmu olan beden fonksiyonlarnn, lokal anestezik (LA) maddeler kullanlarak vejetatif sinir sisteminin (VSS) uyarlmas veya uyarnn engellenmesi sonucunda organizmann regülasyonunun salanmas ve beden fonksiyonlarnn yeniden normale döndürülmesi esasna dayanan bir tedavi eklidir.

 

 


Nöralterapinin Kullanld Hastalklar:

1.    Romatizmal hastalklarn tedavisi

2.    Boyun, srt ve bel arlar gibi kas kökenli arlarn tedavisi

3.    Bel ve boyun ftklarnda arnn giderilmesi

4.    Eklem hastalklar (menisküs yrtlmas, eklem içindeki svnn azaltlmas, sporcu yaralanmalar)

5.    Sinir bassna bal oluan arlarn tedavisi

6.    Fibromyalji (yaygn kas arlar), devaml yorgunluk hissi ve halsizlik tedavisi

7.    Spor yaralanmalar tedavisi


8.    Migren ve ba arlarn tedavisi

9.  Allerjik astm ve allerjik rinit gibi allerjik kökenli hastalklarn tedavisi (baklk sistemindeki denge bozukluu)

10.    Tiroid hastalklarnn tedavisi

11.    Menapoz skntlarnn giderilmesi

12.    Adet düzensizlikleri ve iddetli adet sanclarnn tedavisi

13.    Hormonal bozuklua bal üreme sorunlar

14.    Kronik tonsillit (geçmeyen boaz iltihab) tedavisi

15.    Kronik sinüzit tedavisi  

16.    Depresyon ve panik atak gibi ruhsal hastalklarn tedavisi

17.    Kronik kabzlk tedavisi

18.    Barsak hastalklarn tedavisi (irrtabl kolon sendromu, ülseratif kolit ve crohn)

19.    Yüz felci tedavisi                                      

20.    Trigeminal nevralji tedavisi

21.    Vücudun toksinlerden arndrlmas    

22.    Anti-aging (yalanmann önlenmesi)

            Nöralterapi 1926'li yllarda Huneke soyadnda iki Alman doktorunun, daha önceleri uygulanan ancak unutulmaya yüz tutmu olan bir yöntemi tekrar kullanmaya balamalar ve birtakm tesadüfleri iyi gözlemlemeleri sonucu ortaya çkm bir tedavi yöntemidir.

Nöralterapi lokal etkisinin yan sra sinirsel, hormonal, hücresel, psiik bir düzenleme sistemi ile etki yapt kantlanmtr.

Nöralterapi bedende bulunan tüm anatomik oluumlar, temel maddeyi, ba dokusunu ve Vegetatif Sinir Sistemi’ni temel alr. Nokta enjeksiyonlar dnda eklem içi, skar, bozucu alan, ganglion, kas, sinir ve trigger nokta enjeksiyonlar vardr.

Bedende hastalklar ortaya çkmadan önce baz deiiklikler oluur. Çou kez modern tbbn açklayamad ve hastann kendi psikolojisi ile ilgili olduu söylenen rahatszlklarn temelinde, hastann zorlanan vejetatif sinir sistemindeki düzensizlik olduunu ortaya çkaran bir bilim daldr.

Nöralterapi, refleks tedavileri içinde en etkin sonuçlar olan bir Regülasyon tedavisidir.
Nöralterapi’de hastalklarn zaman balants çok önemlidir. Hastaln nasl ve neden sonra ortaya çkt tan açsndan çok önemlidir.

Türkiye’de bu tedavi eklini 10-12 yl öncesine kadar sadece Almanya’da bulunmu ve bu eitimini alm hekimler tarafndan uygulanabiliyorken, Almanya da bu eitimini tamamlam ve bunu Türk hekimlerine de kazandrmay kendisine ilke edinmi hocam
Prof. Dr. Hüseyin Nazlkul un büyük özverisiyle Türkiye’de her geçen gün artan bir ilgi gören ve birçok hekimin eitimine katld bir tedavi ekli haline gelmitir. Bu tedaviyi uygulayan hekim says artkça ülkemizde de çou hasta yllardr çözülemeyen problemlerine çözüm bulabilecektir.

 Nöralterapi iki temel mekanizma ile çalmaktadr. Bunlardan birincisi segmental mekanizmadr. Burada rahatszln uzand segmente yaplan anestezik enjeksiyonu ve bu segmentin spinal kord ile olan balants esastr. kincisi ise rahatszlk sahasnn ( bozucu alan ) ortadan kaldrlmasdr. Bu bölgeye yaplan enjeksiyon semptomlarn aniden eliminasyonu ile sonuçlanr. Bu etki Nöralterapi’de sekunden fenomen yani saniseyel etki veya Yldrm Fenomeni olarak adlandrlr.


Segment tedavisi segmentin bütün ksmlarnn, segmentin içindeki önemli oluumlara kar, uniform bir bütün olarak rol oynamas ile ilgilidir. Stimulus sipnal kord yolu ile periferden, segmentle etkilenmi olan  organa ular (cutivisceral refleks yol), ya da organdan spinal kord yolu ile dier organa ular (viscerovisceral refleks yol).

Bütün nörovejetatif sistem fonksiyonlar humoral, selüler, nöral ve hormonal düzenleyici mekanizmalarn aralarndaki ayarlamalar sonucu sistemdeki reaksiyonlara katlm ile ilikilidir. Bu mekanizmalarn sadece birinde oluacak herhangi bir bozukluk bütün sistemin fonksiyonel düzensizlii ile sonuçlanacaktr. Yani hastalk yalnzca bir organ deil, bütün vücudu etkileyecektir.

Bozuk segmental dokuya lokal anestetik ile yaplan Nöralterapi yalnzca patolojik refleks yollar kesmekle kalmaz, ayn zamanda bozuk hücre membrann doru potansiyele repolarize ederek, vejetatif fonksiyonlar normal hâle getirmeye de yarar.

Vücudun herhangi bir yerindeki önceden geçirilmi veya halen varolan lokal irritasyonlar (kimyasal, fiziksel veya travmatik) patolojik bir saha veya baka bir deyile bozucu alan haline gelebilir ve nörovejetatif sistemde iletimi bozarak dier vücut fonksiyonlarnn bazlarnda da rahatszla neden olabilir. Bu sahaya lokal anestetikle uygulanan Nöraltedavi bu disfonksiyonu düzeltebilir ve semptomlarda ani bir düü gözlenebilir. Bu bozucu alanlar sklkla kafa bölgesinde özellikle de diler, tonsiller ve paranasal sinüslerde lokalizedir ( % 30 ).

Yaam sadece madde ile snrlanm deil, ayn zamanda enerji ile de balantldr. Bir hücre zarnn normal artlarda, dinlenme durumunda d tarafta pozitif, iç tarafnda negatif yükü vardr. Bir uyarlma söz konusu olduunda zarn sodyum iyonlarna olan geçirgenlii birden artnca sodyum iyonlar o kadar ani ve hzl olarak iç tarafa akarlar ki, d ve iç yüzeyler aras potansiyel fark yok olur ve hatta iç yüzde d yüze oranla daha fazla bir pozitif yük toplanr ve bu halde normal dinlenim potansiyeli ortadan kalkar (depolarizasyon). Bu durumda potasyum iyonlar hücreyi terk etmi ve sodyum iyonlar da hücre içine girmi durumdadr.

Normal artlar altnda depolarizasyonun oluundan hemen sonra zarn porlar sodyum iyonlarna kar geçirgenliini yeniden kaybeder. Bu durumda potasyum iyonlar hücreye geri döner ve sodyum iyonlar hücreyi terk eder ve hücre membran tekrar impermeabl hale gelir. Böylece normal dinlenim potansiyeli geri gelmitir (Repolarizasyon).

Normalde hücrenin içerdii potansiyel 40-90 milivolt kadardr ve bu potansiyel her stimülüs ile düer (Depolarizasyon) ve hemen ardndan gerekli enerji oksijen metabolizmasndan salanmak suretiyle hücre yeniden arj olur (Repolarizasyon).

Ancak bazen çok kuvvetli bir stimülüs yani uyar karsnda veya stimülüsün uzun sürmesi, kroniklemesi sonucu hücre yeniden repolarize olmay baaramaz. Sürekli depolarize halde kalr ve bu nedenle zayflam veya hastalanm hücre, aktivitelerini daha fazla entegre edemez ve fonksiyonlarn sürdüremez.

Sürekli depolarize halde kalan hücrenin membran potansiyeli sfr milivolta kadar dümütür. Bu durumda Nöralterapi için kullanlan lokal anestetik, içerdii yaklak 290 milivoltluk potansiyel ile hücreyi hiperpolarize eder. Enjeksiyonlar tekrarlandnda hücre normal potansiyeli olan 40-90 Mv’.u depolayana kadar, hücrede bir miktar potansiyel brakr.

Nöralterapötik ajann bozulmu sahaya gelmesi ve içerdii yüksek potansiyeli ile bozulmu hücre membran potansiyelini repolarize etmesi, böylece stabilizasyonunu salamas, yalnzca nörovejetatif sistemdeki düzensizlii ortadan kaldrmakla kalmaz, ayn zamanda nöral, humoral, selüler ve hormonal etkinlii de restore eder.

Sonuç olarak görülmektedir ki, enjeksiyonlarn tekrarlanmas neticesinde hücrelerin repolarizasyon yetenei ve kendiliinden gerekli potansiyelde kalabilme yetenei gelimekte ve bu da rahatszln giderilmesinde önemli ölçüde rol oynamaktadr.

Avrupa’da tüm ar tedavi merkezlerinde ve Regülasyon terapilerinde Nöralterapi en sk uygulanan bir tedavi metodudur. Bu tedavi metodu sayesinde hastalar arlaryla ve kronik ikayetleriyle yaamak zorunda kalmyorlar.

Bunlar arasnda migren, gerilim tipi ba ars, boyun-srt ve bel arlar, boyun ve bel ftklar, kulak çnlamas ve ba dönmeleri, unutkanlk, nevralji, organik fonksiyon bozukluklar, her türlü eklem fonksiyon bozukluu ve arlar, spor yaralanmalar, varis ve selülit tedavisinde, uyku bozukluu ve düzensizliinde, bozucu alan tedavisi bunlardan bazlardr.

Ameliyat sonras ortaya çkan nedbe dokular pek çok hastala neden olmaktadr. Aksi ispat edilmedikçe tüm skarlar problem tekil edebilirler.

Bozucu alann eliminasyonu ve terapisi Nöralterapi için önemli bir yaklamdr. Sadece nedbe dokular deil, geçirilmi bir hastalk, kullanlm ilaç, barsak florasndaki bozukluk, yaadmz ev, içtiimiz su, kullandmz cep telefonu, geçirdiimiz di tedavileri, doum ve özellikle sezaryen ile yaplan doumlar, giydiimiz elbiseler hepsi birer bozucu alan olabilir.

Nöralterapi ana ilkelerinden biri bu bozucu alanlar ortadan kaldrmaktr.

 
NÖRALTERAPDE TEDAV PROTOKOLÜ

 
1)- Kapsaml Anamnez ve Muayene: Nöralterapi’de hastadan alnan anamnez baz yönleriyle farkllklar gösterir. Bu kapsamda alnan genel anamneze ek olarak, kiiyi Nöralterapi yaklam ile deerlendirecek özel bir öykü alma zorunluluu vardr. Çünkü hastaln ortaya çk ile ayn zamana denk gelen olaylar arasndaki zamansal ilikiyi kurmak çok önemlidir.

Cerrahi giriimler: Geçirilen bir ameliyat veya di tedavisi sonras hastada ortaya çkan deiiklikler nelerdir? Bunlarn hastann yaknmalarnn ortaya çkmas ile bir balants var mdr?

Travmalar: Yaknmalarn ortaya çkndan önce bir travmann söz konusu olup olmad sorgulanmaldr. Bu travma lokal olarak vücudun herhangi bir yerinde olabilecei gibi yaygn da olabilir.

Geçirilmi olan hastalklar: Yaknmalarn ortaya çkmas ile ilgili olabilecek önceden geçirilmi bir hastalk, kullanlan antibiyotik veya ilaç suistimali söz konusu mu?

Duygusal younlamalar ve travmalar: Yaknmalarn ortaya çkmas, geçirilen bir duygu younluundan sonra m meydana gelmi? Stres, yas, hüzün, sknt ve öfke ne zamandan beri var?

2 )- Lokal/Yüzeyel Tedavi:

lk yaklam lokal tedavidir. Lokal olarak ar veya sorun neredeyse, oraya quaddel eklinde enjeksiyonlar yaplr.

Yaplan Fizik Muayene sonucu tespit edilen trigger noktalara Lokal Anestezik enjekte edilir. Akupunktur noktalarn %71-80’ni trigger noktalardr. Bir trigger noktas aktifse o bölgede lenfatik disfonksiyon olduu akardr.

Nöralterapi’de aktif hâle gelmi ve patolojik refleks veren noktalarn regülasyonu amaçlanr. Çünkü trigger noktalar adale içinde lenfatik akmn birikime urad lokal hassas noktalardr. Lenfatik sistem tek yönlü bir yoldur ve dokuda organda meydana gelmi olan artk maddelerin tanmasn amaçlar. Yüzeyel enjeksiyon yöntemi, özel Akupunktur noktalarna da (aku-noktalar) yaplabilir. Akupunktur, perivasküler sempatik pleksusu, sempatik ve parasempatik sinir liflerini tedavi eder. Bunlar, ine ucundaki sinyali aksiyon potansiyeline çevirebilen vücuttaki tek yaplardr. Aku-noktalar gerçekte yoktur;3 )-Segmental ve Derin Enjeksiyonlar:

Lokal tedavinin yetersiz olduu durumlarda artk segmental tedaviye geçilir. Segment tanm dermatomla ayn deildir; segment dermatomu kapsar. Segmental tedavinin esas, herhangi bir irritasyonun segmentin tamamnda veya bir bölümünde refleks cevap vermesi ve medulla spinalis üzerinden yol bularak periferden organa ve organdan perifere bir etkileimin meydana gelmesidir (kutaneo-visseral refleks hatt). Akupunktur’dan fayda görmeyen hastalara da ilk yaplacak uygulama ekli segmental ve derin Lokal Anestezik enjeksiyonlar olmaldr.

   HEAD ve MACKENZIE hastalkl bir organn, düzenli ve snrlar kesin olarak belirlenmi cilt ve cilt alt zonlarda çeitli reaksiyonlar yarattn izlemilerdir. Buradan hareketle herhangi bir organn, bedenin belli bir yüzeysel bölgesi ile kutaneo visseral refleks kanallar aracl ile iletiimde olabilecei sonucuna varmlardr. nsan bedeni, servikal bölgede 8, torakal bölgede 12, lomber bölgede 5 ve sakral bölgede 5 tane olmak üzere toplam 30 segmente bölünebilir. Bir segment içinde bulunan tüm oluumlar birbirleriyle iliki içindedirler. Bu nedenle segment içinde ortaya çkacak bir engel veya uyar sadece sorunlu bölgeyi deil, tüm segmenti etkileyecektir. Nöralterapi’de bu mekanizmadan yararlanlmaktadr. Örnein bir segmente yaplan quadel veya periost uyars sadece uygulama yaplan yerle snrl kalmayp, segment içinde bulunan organ, adale ve dier tüm yaplar da olumlu olarak etkilemekte ve o bölgenin kanlanmasn artrmaktadr.

 Segment ayrca diagnostik açdan da önemlidir. Yaplan inspeksiyon ve palpasyon ile segmentte gözlenen renk deiiklikleri ve adalelerin tonusu, organ ve eklemlerin fonksiyonlar bize hasta hakknda bilgi vermektedir. Hatta o alan içindeki bozucu alanlar da, bölgesel cilt ve cilt alt deiiklikleri yapabilirler. Baarl bir tedavinin sonucunda, segment içindeki tonus ve turgorda da düzelme ve iyileme görülür. Segment terapisi Nöralterapi'de önemli bir terapi yaklamdr.

rrite olmu segmente yaplan prokain enjeksiyonuyla, membran polarizasyonu salkl hale getirilerek, refleks hatlarndaki patojen iletiler ortadan kaldrlr ve normal iletinin olumas salanr. Böylece tüm vejetatif ilemler optimal fonksiyonlarna geri dönerler.

Derin enjeksiyonlara örnek olarak ise sakroiliak eklem enjeksiyonu verilebilir.

Birkaç damla prokaini doru yere kullanmak, litrelerce ilaç kullanmaktan daha anlaml ve etkilidir.

Yaplan her uygulamadan 24 saat sonra hasta kontrol edilmeli ve yaknmalarda ortaya çkan deiiklikler kayt edilmelidir. Tedaviye cevap alnyorsa, hastalk iyileinceye kadar segmental uygulamaya devam edilmelidir. Eer tedaviye cevap alnamyorsa hastann anamnezi tekrar gözden geçirilerek, hastaln zamansal ilikisi yeniden deerlendirilir.

 4 )- ntra ve paravasal njeksiyon

Özellikle VSS disfonksiyonun ön planda olduu hastalarda bu yaklamla yardmc olunmaktadr.

 5 ) - Ganglion Tedavisi: Tedaviye cevap alnamayan durumlarda, üst etki yapan organlara müdahale etmek gerekir. Bu anlamda rahatszln olduu bölgede bulunan ganglionlar da tedaviye dahil edilir. Ganglion enjeksiyonu yapmak, ganglion detoksifikasyonu için en hzl yoldur. Gangliyonlarn modern tpta bilinen etkilerinin yan sra sempatik dallarn çok önemli olduunu biliyoruz. Gangliyon terapisi Nöralterapi’nin belkemiidir.

Her sempatik gangliyon injeksiyonu yaplan uygulama yerinde ve bölgesinde kalc bir etkisi olduu ve regülasyon terapisinin vazgeçilmez bir parças olduu bilinmelidir.

 6 ) - Bozucu Alan Tedavisi: Yukarda da belirtildii gibi vücudun herhangi bir yerinde önceden geçirilmi veya hali hazrda var olan lokal bir irritasyon, patolojik bir saha (bozucu alan) haline gelebilir ve Nörovejetatif sistemi bozarak vücut fonksiyonlarnn bazlarnda bozukluklara neden olabilir. Bu nedenle tedaviye cevap alnamamas durumunda, bozucu alanlarn aratrlarak tedavi edilmesi son derece önemlidir. Tabii ki ilk bata Adler noktalarnn hassas olup olmadnn incelenerek sorunlu olan bölge veya alann regüle edilmesi gerekmektedir.

Bugün karmza çkan hastalarn en azndan %30 bozucu alan kaynakl olduu biliniyor. Bozucu alan elimine etmeden baar salamak mümkün olmuyor. Bozucu alan eliminasyonunda en etkin terapi ekli ise Nöralterapi’dir.

 
Bozucu alanlarn yaklak %70 az çene di komleksinde olduu unutulmamaldr. Hastalklarn tedavisinde Nöralterapi’ye ek olarak Akupunktur, manuel terapi, manyetik alan, biyofoton, homeopati, ozon terapi, kolon hidroterapi vb dier tamamlayc tedavilerden faydalanmak, biz hekimlerin baarsn daha da artracaktr.
 

Sonuç olarak: Tedavide yaklam nasl olmaldr ?

Hastann ine fobisi varsa  Nöralterapi uygulanacak lokalizasyonlara soft lazer ile tedavi yaplabilir (%60-70 etkili ).

ne fobisi olmayanlar!

Terapiye direnç gösteren ve rahatszl belli bir olaydan sonra balam hastalarda ise tartmasz en etkin yöntem Nöralterapi’dir. Çünkü sorunun kayna bozucu alandr ve bir an önce elimine edilmesi gerekmektedir. Bozucu alan elimine edildikten sonra hastann psikolojik yapsn desteklemek ve enerji regülasyonunu salamak için mikro sistem Akupunktur’dan faydalanabilinir.

Endikasyonlarn benzerlii kombine terapide terapi süresini ksaltmaktadr. Klasik Akupunktur yaklamyla 15-20 seanslar skça tatbik edilirken Nöralterapi ile kombine edilen hastalarda çok daha ksa sürelerde iyileme salanmaktadr. Nöralterapi’de ortalama yaplan uygulama sayc 4-5 seanstr.

 
Tedavi yaklam:


Kronik rahatszlklarda: lk tercih NT, özellikle sorunun zamansal ilikisi söz konuysa tercih NT olmaldr. Ar tedavisinde de ilk tercih NT’dr. Bozucu alan kaynakl rahatszlklarda yine ilk tercih NT olmaldr. Terapi süresi ksa tutulmak isteniyorsa NT çok etkindir.

 Akut rahatszlklarda: sorunun kaynanda zamansal bir iliki söz konusuysa NT öncelikle kullanlmaldr.

 

Prof Dr Hüseyin Nazlkul un Nöralterapi adl kitabndan derlenmitir.
 

Nöralterapi Konusunda daha geni bilgi için lütfen derneimizi ziyaret ediniz  http://www.noralterapi.com/