Mora Terapi ( BOREZONANS )

Beslenme; büyüme, yaamn sürdürülmesi ve saln korunmas için besinlerin kullanlmasdr. Toplumda genellikle beslenme bir hastalk olumas durumunda dikkat edilecek bir kavram olarak görülmektedir. Fakat yaplan aratrmalarda bireysel diyet ve salk uygulamalarnn düzeltilmesi, önlenebilir hastalklar, sakatlklar ve erken ölümleri azaltmaktadr. Beslenme yetersizlii ve dengesizlii baz hastalklarn olumasnda dorudan, bazlarnda ise dolayl nedendir. Bu yüzden bni Sina Salk Merkezi Mora Terapi Departman olarak beslenme ve diyet üzerine kapsaml hastalklarda bireye özgü diyet programlar ve beslenme eitimleri konularnda hizmet verilmektedir.

     Günümüzde birçok hastaln önlenmesinde, tedavisi srasnda ve hastalk sonrasnda hastann beslenme durumunun saptanarak, kiiye özgü, yeterli ve dengeli beslenme programlar ile takip edilmesi gerekmektedir.

BOREZONANS... Rezonans kelimesi elektronikten gelmektedir. ki e elektriksel sinyalin birbirini seçmesi ve ilikiye geçmesi olarak tanmlanabilir. Biyolojik sistemler için rezonans fenomenini kullanan yöntemlere ve teknolojilere genel olarak biorezonans denilmektedir

MORA-Terapi...MORA ismi bu tekniinin yaratcs Dr. Franz MOrell ve Eric RAsche'nin soyadlarnn ba harflerinin birleimidir. MORA-Terapi yllar içinde özellikle Almanya ve yakn Avrupa ülkelerinde rezonans-titreim tbbi olarak adlandrlan bir tamamlayc tp akmn yaratmtr. Bilimsel çalmalarla da desteklenen Morell-Rasche yöntemi yllar içinde terapi etkinlii ve baars nedeniyle tüm dünyada yaygn bir ekilde kullanlan bir yöntem haline gelmitir. Bu nedenledir ki pek çok farkl yöntem ve metod tarafndan da taklit edilmeye çallmakla birlikte hiçbir firma bu teknolojinin aynsn yapmay baaramamtr. sim benzerliklerinin yanltc olmamas adna ve MORA cihazyla yaplan uygulamalarn kendine has etkinliinden dolay bu sitede bahsedilen yöntem MORA-Terapi olarak anlmaktadr.

MORA-Terapi Ksaca
1) Maddenin çevresinde oluan elektromanyetik alandaki frekanslarn ya da daha doru bir ifade ile maddelerin foton yaylmlarnn tedavi amacyla kullanlmasdr.

2) Vücudun kendisinden alnan elektromanyetik frekanslarn ya da dokudan olan foton yaylmlarn tedavi amacyla kullanlmasdr.

TEKNK VE BLMSEL ALTYAPI 

Homeopati olarak bilinen ve tüm dünyada hzl ekilde yaylan bir tamamlayc tp yönteminin geleneksel Çin tbbnn temel önermeleriyle harmanlanmas ve bu bilginin yüksek teknolojiyle birletirilmesi MORA-Terapi'yi yaratmtr. Mora-Terapi 40 yl öncesinde domu, zaman içinde elektromanyetik nmlarla ilgili bilginin artmasyla birlikte gelimi ve teknoloji MORA Super Plus cihaz ile u andaki en son aamasna gelmitir.

Yöntemi açklayabilmek için son 40-50 yldr olan baz bilimsel gelimelerden ksaca bahsetmemiz gerekiyor.

Kuantum fizii tarafndan baktmzda Madde = Enerjidir. Ya da daha dorusu; madde enerjinin bir görüntüsü ya da formudur. Bu bilgi u anda karmzda duran kuku götürmez bir bilimsel gerçekliktir. Maddenin teorik yaptalarndan olan elektron ayn anda hem parçack hem de dalga yapsndadr. Yani elektron ayn anda hem maddesel bir birim gibi davranr hem de dalga (frekans) yaps tar.

 
Fotonlar

Her madde, atomlarnn elektron yapsndan kaynaklanan ve o maddeye özel olan bir elektromanyetik nm yayar. Bu elektromanyetik salnm (ya da foton nm) deneysel ortamlarda ölçülebilmekte ya da kaydedilebilmektedir.

Biofotonlar...
Her madde, atomlarnn elektron yapsndan kaynaklanan ve o maddeye özel olan bir elektromanyetik nm yayar. Bu elektromanyetik salnm (ya da foton nm) deneysel ortamlarda ölçülebilmekte ya da kaydedilebilmektedir.

Biorezonans yönteminin kuramsal olarak açklanabilmesi için Fritz-Albert Popp ve Bernd Ruth'un biofotonlar kefetmesi büyük öneme sahiptir. Biofotonlar zayf koherent/yanak elektromanyetik vibrasyonlardr. Bunlar canl organizmalar tarafndan yaylrlar. Biofotonlarla ilgili olarak Prof. Popp ve ekibinin yaptklar tüm dünyada yank uyandrmakta ve biofoton çalmalarna yön vermektedir. u anda çok fazla sayda bilim insan biofotonlar konusunda çalmaktadr ve tüm bu çalmalar F. Albert Popp'un çalmalarn temel alr.

Homeopati Nedir…

Homeopati 200 yl kadar önce Almanya'da Dr. Hahneman tarafndan standardize edilmi çok eski bir tedavi yöntemidir. Benzerin benzerle tedavi edilmesi savn tar. Çok kaba bir örnek olmakla birlikte; normal bir kiiye verildiinde ba ars yapan bir maddenin ba aryan kiiye ba arsn geçirmek için verilmesidir.

Ancak bu madde kiiye binlerce kez sulandrlarak verilir. Ki bu sulandrma ilemi çou zaman ilacn içinde hiç madde kalmayana kadar devam ettirilir (örnek 400 tane sfr yan yana koyduunuzda olan rakam kadar kez sulandrma). Homeopati vücudun problemi taklit eden bir problemle (benzer bir ba ars yaratan madde ile) alanmas olarak da tanmlanabilir. Ancak maddesel olarak deil, enerjetik olarak...

Homeopatik ilacn yukarda bahsedilen etkisinin o maddenin sv içinde kalan elektromanyetik izine bal olabilecei sav (suyun hafzas benzeri) MORA-Terapi'nin çk noktasdr. Madenin suyun içinden geçerken brakt olas elektromanyetik iz fotonlar ya da zayf elektromanyetik frekanslar olarak da tanmlanabilir.

MORA'nn etkisi maddeye ait bu zayf elektromanyetik frekanslarla (fotonlarla) vücudun frekanslarnn (biofotonlarn) "rezonansa girmesi" yoluyla olmaktadr. MORA Klasik Homeopati ile Geleneksel Çin Tbb'nn ana önermelerini harmanlayan salk bakanl onayl bir tedavi cihazdr.

 
Fotonlar ve Biofotonlar Tedavi çin Nasl Kullanlabilir…

MORA-Terapi yönteminde elektromanyetik vibrasyonlar (yani baka bir deyile foton yaylmlar),

• Cilt üzerine konulan elektrotlar yardmyla,

• Cihazn giri yeri içerisine konulan maddeler yardmyla (örnein sigara ya da alerjen madde),

• Cihazn giri yeri içerisine konulan patolojik vücut svlar (örnein idrar yolu enfeksiyonu olan bir kiinin idrar) yardmyla cihaz içine alnr. Optik uncoupling/ayrma uygulandktan sonra frekans, MORA'ya özgü bir filtre içinden geçirilerek sabit fazl olarak ters çevrilir (ayna görüntüsü) ve ters çevrilmi frekans kiinin bedenine bilgi girii olarak verilir. Bunu uygulamak için tüm frekans aral (1 Hz–200,000 Hz) kullanlabilecei gibi spesifik frekans aralklar da kullanlabilir.

Elketromanyetik bilgi nasl tedavi edebilir

Cihazn giri yeri içerisine konulan patolojik vücut svlar (örnein idrar yolu enfeksiyonu olan bir kiinin idrar) yardmyla cihaz içine alnr. Optik uncoupling/ayrma uygulandktan sonra frekans, MORA'ya özgü bir filtre içinden geçirilerek sabit fazl olarak ters çevrilir (ayna görüntüsü) ve ters çevrilmi frekans kiinin bedenine bilgi girii olarak verilir. Bunu uygulamak için tüm frekans aral (1 Hz–200,000 Hz) kullanlabilecei gibi spesifik frekans aralklar da kullanlabilir.

PRATKTE MORA-TERAP

MORA-Terapi uygulamalarn iki snfa ayrmak mümkündür…

A) Vücudun elektromanyetik nmlarnn kullanld uygulamalar
Titreim tbbnn ana kuramna göre, "patolojik vibrasyonlar"n anlam hastalklarn kendilerini elektromanyetik seviyede da vurmasdr. Vücuttan alnan elektromanyetik bilginin sabit fazda ters çevrilmesinin ya da "Harmonik" ve "Disharmonik" vibrasyonlar olarak ayrlarak sadece problemli frekans grubunun ters çevrilmesinin "patolojik titreimler" üzerinde yok edici interferans yarataca bilinmektedir.

Bu ekilde uygulamada bedenin zayf elektronik vibrasyonlar hastalk bölgesinin hemen üzerindeki lokal elektrotlar üzerinden cihaza transfer edilir, filtrelenir, ters çevrilir (elektronik sabit fazl inversiyon) ve programn ayarna göre ya tüm frekans aral ya da ksmi frekans aralklar hasta bedenine geri aktarlr.

MORA-Terapi'de bilinen ey, vücuttaki enerji sisteminin 0 ile 200 kHz arasndaki elektromanyetik titreimlerle yaplanddr. Ve düük frekans bantlar daha çok akut hastalklar ve durumlarla ilikiliyken üst frekans bantlar daha çok kronik problemlerle ilikilidir. MORA Super Plus'n iki kanal alt ve üst frekans gruplarnda ayn anda-farkl parametrelerle çalmaktadr.

B) Maddelerin elektromanyetik nmlarnn kullanld uygulamalar
Bu ekildeki MORA-Terapi uygulamalarnda elektromanyetik vibrasyonlar beden dndan, baka maddelerden alnr ve tedavi amaçl kullanlr.

- Dardan kullanlan maddeler... Temizleme amaçl olarak alerjenler, ar metaller ya da sigara vb. bamllk yapan maddeler gibi...

- Kiiye ait salglar ve beden svlar... Temizleme amaçl olarak idrar yolu enfeksiyonunda idrar, bronitte balgam, sinüzitte burun aknts, enfekte yaralarda enfekte bölgeden aknt gibi...
- Homeopatik ilaçlar ya da renkler... Vücuda ekleme amacyla vücut enerji sistemini deitiren tanmlanm frekans gruplar...

Detaylar için
www.mora.com.tr   sigara burakanlarn yorumlarn oku  www.sigarayibirakanlar.com